Любомир Денев – Симфо джаз

Любомир Денев

 

Lyubomir Denev  Sympho Jazz

 

On the occasion of the 70th anniversary of Lyubomir Denev Bulgarian National Radio (BNR) released an album, which presents the composer's work in two different genres with recordings of the two orchestras of the Radio-the Symphony Orchestra and the Big Band. In this landmark album, Denev, in addition to being the composer and arranger of the works, also participates as a performer  he conducts the first composition-Sofia Nights-Rhapsody for Piano and Orchestra and the last oneDivertimento Grosso for Big Band and Symphony Orchestra. In two of the three recordings of the Jazz Orchestra he is also the piano soloist.

Being familiar with Lyubomir Denev's work in various musical genres (pop, symphonic, jazz, chamber, theater and film music, operas and musicals), it is not surprising to find that the works on this album are very different in form, means of expression and artistic suggestion. The Rhapsody Sofia Nights (Awarded at the International Competition 7/8 in 2014) demonstrates the composer's intention to create a Bulgarian equivalent of Gershwin's Rhapsody in Blue. In it we can hear echoes of American jazz, masterfully woven into the overall symphonic construction. The piano part abounds in syncopations, jazz harmonies and improvisatory structures  Denev's vast experience as a jazzman was clearly of service here.

There follow 3 pieces for big band from different periods in the development of both the orchestra and Denev himself  Labors lost was written in the 1980s, arranged for the Dutch big band Metronome from Groningen and recorded in Sofia under the baton of Willy Cazasian in the late 1980s. In this recording Denev makes an interesting improvisation on electric piano. The orchestra sounds disciplined, compact, in a fusion-atmosphere, unusual for it. A Night at the Jazz Club was commissioned by the BNR-Big Band and its current conductor Anthony Donchev. It is a recent composition where Demev treats the musical material more freely-apart from the free-moments and extended orchestral dialogues, in the solo Cadenza Denev makes references to the ragtime of the early years of jazz, creating a kind of "historical framework" for that piece. The third big-band piece, The Extraterrestial, has a certain danceability and theatricality, for a reason  the theme is excerpted from another Denev's work, the jazz ballet Biography of a Flower, here in a new version.

The last work in the album, Divertimento Grosso, is the first of its kind in Bulgaria to combine two large orchestras-a Big Band and a Symphony Orchestra. It was also commissioned by the Bulgarian National Radio and here L. Denev seems to be in the element of his creative imagination. The unforgettable premiere performance was in Bulgaria Hall (2016), conducted by the author, who also conducts the recording session. In the first movement, Denev juxtaposes the two orchestras. In the following movements they gradually unite into a single organism. This symbiosis is not only in the technical blending of the two ensembles, it is in the unified combination of different mentalities of music-making and artistic behavior, an equal dialogue and emulsion of imagery and sound.We are delighted to welcome the appearance of the album Lyubomir Denev-Simpho Jazz, a recognition of a remarkable multi-genre oeuvre that deserves the special attention of the musical community in this country and around the world.

 

Любомир Денев – Симфо джаз

По повод 70-годишнината на Любомир Денев БНР издава албум Любомир Денев – Симфо джаз, който представя творчеството на композитора в два различни жанра, със записи на двата оркестъра на Радиото – Симфоничния оркестър и Биг бенда. В този знаменателен албум Денев, освен че е композитор и аранжор на творбите, участва и като изпълнител: дирижира първата композиция – „Софийски нощи Рапсодия за пиано и оркестър“ и последната – „Дивертименто гросо за Биг бенд и симфоничен оркестър“, а в два от трите записа на джазовия оркестър е и солист на пианото.

Познавайки творчеството на Любомир Денев в различни музикални жанрове (поп, симфо, джаз, камерна, театрална и филмова музика, опери и мюзикъли), не сме изненадани да констатираме, че произведенията в този албум са много различни по форма, изразни средства и художествено внушение. Рапсодията Софийски нощи (Наградена на Международния конкурс 7/8, 2014 г.) демонстрира намерението на автора да създаде български еквивалент на „Рапсодия в синьо“ на Гершуин, и в нея можем да чуем ехото на американския джаз, майсторски вплетено в общото симфонично изграждане. Клавирната партия изобилства от синкопации, джазови хармонии и импровизационни структури – тук явно в услуга е бил големият опит на Денев като джазмен.

Следват три пиеси за биг бенд от различни периоди в развитието както на оркестъра, така и на самия Денев – „Напразни усилия“ е писана през 80-те, аранжирана за нидерландския биг бенд Метроном от Гронинген и записана в София под диригентството на Вили Казасян в края на 80-те. В този запис Денев прави интересна импровизация на електрическо пиано, а оркестърът звучи дисциплинирано, компактно, в една необичайна за него фюжън атмосфера. „Нощ в джаз клуба“ е по поръчка на БНР Биг бенда и неговия настоящ диригент Антони Дончев. Това е композиция на Денев от последните години и в нея той третира музикалния материал по-свободно – освен фрий моментите и разгърнатите оркестрови диалози, в соловата каденца Денев прави препратки към рагтайма от ранните години на джаза, създавайки своеобразна „историческа рамка“ на творбата. Третата биг бенд пиеса „Извънземният“ неслучайно носи известна танцувалност и театралност – темата е извадка от друго произведение на Денев – джаз балета „Биография на едно цвете“, тук в нова версия.                            

Последната творба в албума – „Дивертименто гросо“ е първа по рода си в България в съчетаването на два големи оркестъра – Биг бенд и симфоничен оркестър. Тя е също създадена по поръчка на БНР и тук Л. Денев е сякаш в стихията на своето творческо въображение. Незабравимото премиерно изпълнение е в зала „България“ (2016 г.) под диригентството на автора, който е на диригентския пулт и на записа. В Първата част Денев противопоставя двата оркестъра, а в следващите части те постепенно се обединяват в един общ организъм. Тази симбиоза не е само в техническото смесване на ансамблите, тя е в единното съчетаване на различни манталитети на музициране и артистично поведение, равнопоставен диалог и емулсия на образност и звучене.

С радост приветстваме появата на албума Любомир Денев – Симфо джаз, признание на едно забележително многожанрово творчество, заслужаващо особеното внимание на музикалната общественост у нас и по света.        

 


Публикувано на: 15.11.2022 г.  |   Автор: проф. Веселин Нонински / Prof. Veselin Noninski

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.