S. Pronk-Tiethoff. The Germanic loanwords in Proto-Slavic. [Leiden Studies in Indo-European 20. Rodopi B. V.], Amsterdam - New York, NY 2013, 316 p.

 През 1934 г. именитият славист Валентин Кипарски публикува един от своите капитални трудове, визиращ общославянските заемки от германски (Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen). В него той разглежда критично предходни изследвания по този въпрос и след елиминиране на известен брой мними според него заемки представя корпус от около 80 думи, възприети в различно време от различни източници: прагермански, готски, балканогермански и западногермански диалекти.

Трийсет години по-късно беларуският лингвист Виктор Мартинов издаде своя монография за славяно-германските лексикални взаимоотношения (Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры). Въз основа на анализирани от него семантични микроструктури той в крайна сметка оформя две групи заемки: германски в славянския език (общо 33) и славянски в германския (общо 38), при това и едните, и другите разпределени съответно в заемки с максимална относителна, със средна относителна и с минимална относителна надеждност за достоверност.

Очевидно фрапиращите количествени разминавания при окончателните резултати на тези двама автори, както и на становищата на още някои изследователи са подтикнали докторантката в нидерландския Лейденски университет Саския Пронк-Титхоф в началото на XXI век да поднови проучванията по въпросната проблематика, които впрочем датират от XIX век. Тя си поставя две основни цели – да разкрие произхода на германските заемки в праславянски и да изследва начина на тяхното акцентуване, тоест една чисто етимологична и същевременно фонологична задача.

Книгата се състои от осем глави. В уводната (5-29) са изложени целта и структурата на изследването, лингвистичните източници и терминологичният апарат. В глава втора (31-38) се разисква накратко праславянската прозодична система, като акцентологичните рамки на книгата са опрени на теориите на Ф. Х. Х. Кортлант и на други слависти и индоевропеисти от Лейденския университет. Използваните от авторката съкращения AP (a), AP (b), AP (c)отразяват трите акцентни парадигми съставени от Кристиан Станг при праславянските прозодични характеристики – дължина на гласната, място на ударението и вид на интонацията. Иначе казано, тук авторката коментира т. нар. акутни, неоакутни и циркумфлексни прозодии, които се различават от низходящата и възходящата интонация, респ. от неоакута и вторичния циркумфлекс, които Рудолф Айцетмюлер посочва в своята старобългарска граматика.

Глава трета (39-49) представя ретроспективно моменти от досегашните изследвания върху акцентуването на германските заемки в праславянски и приносът на учени като А. Мейе, Й. Курилович, Т. Лер-Сплавински, А. Щендер-Петерсен в това отношение. На този фон по-ярко се открояват постигнатите от авторката резултати, обобщени в глава осма.

Глава четвърта (52-76) е посветена на езиковия контакт между славянски и германски племена като главна предпоставка за словната миграция. Посочена е прародината на германите – Южна Скандинавия, и на славяните – територията между Висла и Днепър, както и проникването на готите на юг до Черно море и Балкана. Приема се, че очевидно в този регион е осъществен най-старият допир между славяни и германи в средата на III век. Излага се принципното становище, че (в противовес на твърденията на В. Мартинов) не може да се удостовери проникването на праславянска лексика в германски. Като единствена славянска дума, но едва в готски, се смята глаголът plinsjan‘танцувам’ (срв. рус. плясать ‘играя, танцувам’). В по-късни времена, изглежда, са заети някои приведени преди всичко от В. Кипарски високонемски термини, свързани с търговията на кожи. В тази взаимовръзка Саския Пронк-Титхоф е склонна да приеме издигнатата от О. Шрадер и други филолози, но с право оспорвана не само от М. Фасмер хипотеза, че средновисоконемското означение за мъжко палто с широки ръкави schûbe (днес: Schaube) навярно не е арабизъм, възприет чрез итал. giubba/ giuppaи впоследствие проникнал в славянските езици, а по-скоро застъпва праслав. *šuba (срв. рус. и бълг. шубаи т.н.) като домашна дума.

Тъй като голяма част от германизмите в праславянски се оказват ранни заемки от латински и гръцки, в същата глава авторката се спира и на латинизмите в германски, германизмите в латински и латинизмите в праславянски.

Най-обширната глава пета (77-167) съдържа главния корпус на германските заемки в праславянски и представя етимологичното описание на 76 думи, които авторката смята за сигурни германизми в славянските езици. Тази лексика е положена в основата и на още две глави, посветени съответно на произхода на заемките и на акцентологичния анализ на материала. В корпуса словните статии са групирани с оглед на тяхното акцентуване. Всички статии са структурирани по един и същ начин, което гарантира прецизност, информативност и преди всичко сравнимост при  интерпретирането. На практика това изглежда така: на първо място в подгрупата Заемки с АР (а) стои праслав. *bljudo plate, dish (n. o-stem), към което са приведени регистрации от по-стари и съвременни славянски езици със заключителната бележка Accentuation: AP (a); след това се посочва германският източник *beuda- plate, table (m. a-stem) с примери от готски, старовисоконемски, староанглийски, старосаксонски и старонордски; следва подробен етимологичен анализ със заключение за произхода на заемката: готски.

По-нататък следва аналогично разискване на подредени по азбучен ред и причислени към тази подгрупа праславянизми като *bukъ,*buky, *duma, *xlěbъ, *xyzъ/-a, *xysъ/-a, *xyžъ/-a, *xyšъ/-a, *lixva, *lukъ, *nuta, *orky, *plugъ, *stǫpa, *šelmъ и други, в това число означението за кладенец *koldędźьwell, spring’. Неговото хипотетично германско потекло се оспорва от В. Кипарски и други слависти (срв. отнасянето на бълг. кладенец към база клада в смисъл ‘извор, на който е сложена клада, за да не се мърси водата’ в Българския етимологичен речник). Като аргумент за това те посочват липсата на съответно нарицателно име в германските езици, но Саския Пронк-Титхоф се позовава на местното име Koldingв Дания и Käldingeв Швеция и Финландия, които могат да се изведат от герм. *kaldinga и с това да подкрепят традиционната теза.

Към подгрупата Заемки с AP (b) и тежко сричково ядро авторката с изчерпателни етимологични обяснения и аргументи причислява реконструираните праславянски думи *cěsarjь, *cesarjь, *cьrky, *grędeljь,*xlěvъ,*xǫsa, *xъlmъ, *korljь, *kupiti, *kusiti, *lagy, *lěkъ, *lugъ, *myto, *ǫborъ(kъ), *pъlkъ, *skutъ, *trǫba, *vino. Третата подгрупа Заемки с AP (b) и леко сричково ядро обхваща *brъnja, *gonoziti, *xrьstъ, *kotьlъ, *kъbьlъ, *kъnędźь, *lьvъ, *nebozězь/*nabozězь, *osьlъ, *ovotja/*ovotje,*petьlja, *popъ, *postъ, *postiti sę, *redьky/*rьdьky,*skotъ, *stьklo, *velьblǫdъ. Подгрупа Заемки с AP (c)образуват *dъlgъ и *lьstь, които авторката обосновано разглежда като заемки съответно от готски и англосаксонски. След тях тя анализира поредица от славянизми, чиито акцентни парадигми остават неизвестни, напр. *bъdьnja, *gobina, *gorazdъ, *xǫdogъ, *xula, *pila, *vagaи др.

Предмет на изложението в глава осма (169-215) са заемки, които Саския Пронк-Титхоф не е взела под внимание при съставянето на главния корпус. Тук откриваме думи, които по нейно мнение не допускат квалифициране като сигурни германски заемки в праславянски. Най-напред тя представя набор заемки от германски, които по време и отчасти по място на заемането не се вграждат в нейната концепция. Такива са думите *bordy, *smoky, *škodaи *želsti, които – макар и обявени от В. Кипарски, респ. от Г. Холцер (*škoda) за праславянизми – с оглед на ограниченото им засвидетелстване в южнославянски или на по-късно проникване от старовисоконемски не са възприети в главния корпус. Невъзможност да се прецени дали думата е заета в праславянски направо от латински или с германско посредничество се признава например при *bъči, *dъska (по същество гърцизъм), *jьstъba, *križъ, *męta, *ocьtъ, *skrin(j)a.

В следващия раздел много внимателно се анализират думи, чийто произход не може да се уточни. Изследователите открай време ги интерпретират крайно противоречиво, обявявайки ги ту за спорни германизми, ту за славянски образувания, поради което обясненията за тях в етимологичните речници страдат от непоследователност. След като авторката съпоставя всички достъпни становища, нейното решение да ги обособи в тази група се оказва напълно оправдано.  Към нея тя отнася *avorъ, *bergъ, *čędo, *gotovъ, *gǫsь, *meluk-, *mostъ, *opica, *strěla, *tjudjь и др. Последната лексикална група в тази глава се състои от думи, които авторката категорично смята, че не могат да се разглеждат като германски заемки в праславянски. Повечето от тях тя обявява за индоевропеизми, унаследени в двете езикови семейства: ьbьrъ, *dělъ, *děliti, *glumъ/*gluma, *gordъ, *ljudъ, *plakati, *remy.

В глава седма (217-255) Произход на заемките Саския Пронк-Титхоф се съсредоточава върху фонологичните, морфологичните и семантичните характеристики на заемките. При това тя се опира на 76-те приети от нея за сигурни заемки, като ги привежда таблично по следния начин:

            AP (a)                         *bljudo                plate, dish     n. o-stem

                                               *buckъ                            beech                       m. o-stem

                                               *buky                   beech(nut); letter;     f. ū-stem

                                                                             book; ducument                              и т.н.

Оказва се, че повечето заемки явно произхождат от западногермански диалекти, 19 може би са от готски, при 21 обаче източникът остава неясен. Фокусът в тази глава е насочен към фонологичната адаптация на заемките. На фона на реконструирания праславянски фонемен инвентар (след съвпадането на индоевропейските гласни *a, *ā и *o, *ō в праслав. *a, *āи след появата на носовите гласни) таблично са приведени германските фонеми и съответстващите им ранни праславянски фонеми (0-300 сл. Хр.) и техните рефлекси в късния праславянски (750-900). Посочени са важни моменти на звуковия развой в готски и западногермански (например преходът *e > *i в готски, причиняваният от гласната /i/ преглас в западно- и северногермански, високонемското звукоизместване при германските експлозиви), както и славянската субституция на германските геминати и фрикативи, които могат да бъдат важно свидетелство при идентифицирането на езика източник. Всичко това е онагледено с умело подбрани примери.

            По-нататък се анализира морфологичната адаптация на заемките: застъпването на германски префикси и суфикси, смяна на рода при германските имена от среден род, женскородовите ū-основи в праславянски. В края на главата е извършено семантично групиране на заемките. След коментара за предходни класификации на заетата лексика в зависимост от различните области на живота Саския Пронк-Титхоф подразделя идентифицираните германизми в праславянски на шест семантични категории: властване и военно дело, изкуства и умения, технически термини, търговия (с подгрупи разни означения, пари и покупки, съдове), християнска терминология, други.

            В последната глава на книгата си (257-273) авторката систематизира резултатите от своите акцентологични проучвания. Най-напред се припомнят предприетите от А. Мейе, Т. Лер-Сплавински и Й. Курилович първи стъпки в тази посока. В анализа материалът е включен цялостно с оглед на своето германско потекло и с подробното му разискване според акцентните парадигми AP (c), AP (b)с леко сричково ядро и AP (a)и (b) с тежко сричково ядро.

            Обзорът относно съдържанието на представената тук книга може да се обобщи, че в крайна сметка отбелязаното по-горе изненадващо подновяване през XXI век на периодично дискутираната тема за германското лексикално влияние върху праславянски е довело до създаването на един впечатляващ продукт на съвременната диахронна лингвистика. В него старателно е обрисувана цялата предистория във връзка с изследването на избрания обект. Особено внимание авторката е посветила на теориите за акцентните парадигми, за чието доразвиване в книгата е постигнато много. В центъра на изследването безспорно е стояла проникналата от стария германски език в праславянски лексика, чийто обем може да се смята за още по-достоверно установен. Чрез прецизно критично оглеждане на съществуващия материал и чрез съблюдаване на надеждни критерии Саския Пронк-Титхоф е успяла да идентифицира 76 думи, които ни представя като сигурни германизми. Както те, така и аргументирано елиминираните мними германски заемки несъмнено ще подпомогнат съставителите на славянски етимологични речници в бъдещата им работа.           

 

Vor genau 80 Jahren erschien in Helsinki Valentin Kiparskys bemerkenswerte Monographie "Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen". Der namhafte Slawist setzte sich darin kritisch mit den zahlreichen vorausgegangenen Publikationen auseinander, welche die urslawisch-germanischen lexikalischen Wechselbeziehungen zum Gegenstand hatten. Das Ergebnis seiner Bemühungen äußerte sich in der Gruppierung der bis dahin behandelten Wörter in: "A. Echtslavische Wörter (die mit ihren vermeintlichen germanischen Quellen nichts gemeinsam haben bzw. urverwandt oder selbst die Quelle ihrer vermeintlichen germanischen Quellen sind); B. Entlehnungen aus nicht-germanischen Sprachen, die nicht als gemeinslavisch betrachtet werden dürfen; C. Germanische Lehnwörter, die nicht als gemeinslavisch betrachtet werden dürfen." Erst dann ging der Verfasser auf die nach seiner Meinung "gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen (Entlehnungen aus dem Urgermanischen, Gotischen, Balkangermanischen und aus westgermanischen Mundarten)" ein. Aufgrund seiner Ausführungen betragen sie insgesamt ca. 80 Wörter. Ferner erwähnt er einige Fälle "wo beim heutigen Stande der Forschung eine Entscheidung unmöglich ist", nämlich vier Wörter und das Suffix -arь als "jedenfalls nicht slavisch" sowie sechs, die "echt slavisch sein können".   

30 Jahre später veröffentlichte der weißrussische Sprachwissenschaftler Viktor Martynov sein Buch über die slawisch-germanischen lexikalischen Wechselbeziehungen ältester Zeit. Aufgrund der von ihm aufgestellten These über die sog. semantischen Mikrostrukturen und deren Umbau versucht er Wörter aus den frühesten Sprachkontakten (5. Jh. v. Chr.-1. Jh. n. Chr.) von einem quasi slawi(sti)schen Standpunkt her zu interpretieren. Das von V. Martynov erstellte Korpus umfasst 71 Wörter, die er zwei Gruppen zuordnet: Entlehnungen aus dem Germanischen ins Slawische und Entlehnungen aus dem Slawischen ins Germanische. Die zwei Gruppen sind dann jeweils in drei Untergruppen eingeteilt: Beispiele maximal relativer, relativer und minimal relativer Glaubwürdigkeit. Laut dem Endergebnis wären nach dem Verfasser 33 germanische Lehnwörter im Slawischen und 38 slawische Lehnwörter im Germanischen nachweisbar. Sofern V. Kiparsky den obenerwähnten 80 Germanismen im Slawischen gegenüber nur fünf Wörter nennt, "die selbst die Quellen ihrer vermeintlichen germanischen Quellen sind", scheint V. Martynov eher die slawisch-germanischen lexikalischen Wechselbeziehungen in eine Art Gleichgewicht gebracht zu haben.

Vor dem Hintergrund dieser augenscheinlichen quantitativen Diskrepanz und auch der von V. Kiparsky in Betracht gezogenen fünf gleichermaßen problematischen "Entlehnungen der satem-Gruppe aus der centum-Gruppe" soll es wohl ein kühnes Unternehmen sein, dass zu Beginn des 21. Jh. eine Absolventin und Doktorandin der Universität Leiden das Thema der germanischen Lehnwörter im Urslawischen noch einmal aufgegriffen hat. Als Schwerpunkte ihrer Bemühungen galten die Aufdeckung der Herkunft der germanischen Lehnwörter im Slawischen und die Untersuchung ihrer Akzentuation, d. h. eine rein etymologische und eine phonologische Aufgabe. Die Bestrebungen der Verfasserin gingen also in zwei Richtungen: einen aktualisierten Überblick über den in Frage kommenden Wortschatz, dessen Umfang bei den einzelnen Forschern ziemlich uneinheitlich ausfiel, zu verschaffen und die Akzentuationsart der Entlehnungen zu klären.

Das Buch besteht aus acht Kapiteln. In dem einleitenden (S. 5-29) werden Ziel und Struktur der Untersuchung, die linguistischen Quellen und die Terminologie (die Begriffe der germanischen und der slawischen Sprachfamilie) besprochen. Ausgewertet werden die wichtigsten Monographien über die germanischen Lehnwörter im Urslawischen, nämlich die von A. Stender-Petersen, V. Kiparsky (mit kritischen Beurteilungen vonseiten A. Stender-Petrsens und G. Holzers), V. Martynov, Z. Goląb).

Das  darauf folgende Kapitel 2 (S. 31-38) erläutert kurz das urslawische prosodische System. Schon in der Einleitung zum ersten Kapitel deutet die Autorin an, dass der akzentologische Rahmen im Buch auf den Theorien von F. H. H. Kortlandt und anderen Leidener Slawisten und Indogermanisten beruht. So wird gleich am Anfang des zweiten Kapitels darauf hingewiesen, dass die im Buch verwendeten Abkürzungen AP (a), AP (b), AP (c) die drei Akzentparadigmen widerspiegeln, die Cristian Stang bei den urslawischen prosodischen Eigenschaften (Vokallänge, Akzentstelle und Intonationsart) aufgestellt hat. Es handelt sich jeweils um Akute, Neoakute und Zirkumflexe, die die Autorin gründlich kommentiert und die sich von der fallenden und steigenden Intonation bzw. von dem Neoakut und dem sekundären Zirkumflex unterscheiden, welche R. Aitzetmüller beispielsweise in seiner altbulgarischen Grammatik vorgeführt hat.

Das dritte Kapitel (S. 39-49) liefert einen Rückblick auf die bisherige Erforschung der Akzentuation der germanischen Lehnwörter im Urslawischen. Diese separate Darstellung ermöglicht die bessere Einsicht in die Leistungen der Autorin, die in Kapitel 8 zusammengefasst sind. Gemeint sind hier die Beiträge von A. Meillet (wohl der erste, der sich mit der Akzentuation der germanischen Lehnwörter im Urslawischen befasst hat) und T. Lehr-Spławiński, von A. Stender-Petersen und V. Kiparsky, der den letzten Abschnitt "Akzent und Intonation" seiner Publikation von 1934 skeptisch mit den Worten beendet: "Unsere oft ausgesprochene These, dass man aus den Akzentverhältnissen eines gegebenen Lehnwortes nichts auf seine Indigenität bzw. Entlehnung schließen darf, dürfte somit als bewiesen gelten." 1958 korrigierte er allerdings seinen "akzentologischen Nihilismus", indem er die in L'accentuation des langues indo-européen entwickelte Theorie von J. Kuryłowicz mit ihren drei Perioden der Germanismen im Urslawischen akzeptierte. In demselben Kapitel werden ferner kritische Bemerkungen zu Kuryłowiczs Theorie von V. Martynov, Z. Goląb und R. Matasović referiert.

Kapitel 4 (S. 52-76) ist dem Sprachkontakt zwischen slawischen und germanischen Volksstämmen gewidmet, der eigentlich Voraussetzung für die Wortentlehnung war. Hier wird die Urheimat der Germanen in Südskandinavien und die der Slawen zwischen der Weichsel und dem Dnepr abgesteckt und auf das Vordringen der Goten südwärts bis zum Schwarzen Meer und dem Balkan hingewiesen. In diesem Raum kam es offensichtlich zu der ältesten Berührung zwischen Slawen und Germanen Mitte des 3. Jh. Eingegangen wird auf die prinzipielle These, dass (im Gegensatz zu V. Mratynovs Behauptungen) kein Eindringen urslawischer Wörter ins Germanische nachzuweisen sei. Als einziges slawisches Lehnwort, aber erst im Gotischen, gilt das Verb plinsjan tanzen. Aus späteren Zeiten scheinen dagegen einige hochdeutsche und vor allem bei V. Kiparsky aufgeführte Termini des Pelzhandels zu stammen. In diesem Zusammenhang ist Saskia Pronk-Tiethoff geneigt, die von O. Schrader u.a. entwickelte (und von M. Vasmer angefochtene) Hypothese zu akzeptieren, dass mhd. schûbe (heute: Schaube) wohl nicht ein arabisches Wort sei, das über ital. giubba/ giuppa (daraus auch die etymologische Dublette Joppe) entlehnt und den slawischen Sprachen vermittelt wurde, sondern angeblich urslaw. *šuba (vgl. russ., bulg. шуба usw.) vertrete. Da sich ein Großteil der germanischen Lehnwörter im Urslawischen als frühe Entlehnungen aus dem Lateinischen (ca. 4oo) und Griechischen erweist, diskutiert die Autorin in diesem Kapitel auch die lateinischen Lehnwörter im Germanischen, die germanischen im Lateinischen und die lateinischen im Urslawischen.

Das umfangreichste Kapitel 5 (S. 77-167) enthält das Hauptkorpus germanischer Entlehnungen im Urslawischen und stellt eine etymologische Beschreibung von 76 Vokabeln dar, die die Autorin für sichere Germanismen in den slawischen Sprachen hält. Dieser Wortschatz liegt zugleich den Ausführungen in zwei weiteren Kapiteln – über den Ursprung der Lehnwörter und die akzentologische Analyse des Materials zugrunde. Im Korpus sind die Einträge mit Rücksicht auf ihre Akzentuation gruppiert. Alle Wortartikel haben den gleichen Aufbau, wodurch die Möglichkeit für eine präzise, aufschlussreiche und vor allem vergleichbare Interpretation gegeben ist. In der Praxis sieht es folgendermaßen aus: An erster Stelle der Untergruppe Lehnwörter mit AP (a) steht urslaw. *bljudo plate, dish (n. o-stem), dem Belege aus älteren und modernen slawischen Sprachen mit der abschließenden Bemerkung Accentuation: AP (a) hinzugefügt sind; danach wird als Quelle germ. *beuda- plate, table (m. a-stem) mit Belegen aus dem Gotischen, Althochdeutschen, Altenglischen, Altsächsischen und Altnordischen angesetzt; es folgt eine eingehende etymologische Analyse und im Anschluss daran die getroffene Entscheidung über die Herkunft des Lehnworts: Gotisch. Weitere alphabethisch geordnete Einträge dieser Untergruppe sind Urslawismen wie *bukъ,*buky, *duma, *xlěbъ, *xyzъ/-a, *xysъ/-a, *xyžъ/-a, *xyšъ/-a, *lixva, *lukъ, *nuta, *orky, *plugъ, *stǫpa, *šelmъ u.a., einschließlich *koldędźьwell, spring’, dem V. Kiparsky und andere Slawistenheute noch die Annahme einer erschlossenen germanischen Quelle abstreiten. Als Argument dafür erbringen sie also das Fehlen eines entsprechenden Appellativs in den germanischen Sprachen, doch die Autorin verweist nunmehr auf die Ortsnamen Kolding in Dänemark und Käldinge in Schweden und Finnland, die auf germ. *kaldinga zurückführbar sind und somit die traditionelle These bekräftigen sollten.

Zur Untergruppe Lehnwörter mit AP (b) und einem schweren Silbenkern rechnet die Autorin mit ausführlichen etymologischen Erläuterungen und Begründungen die Wörter *cěsarjь, *cesarjь, *cьrky, *grędeljь,*xlěvъ,*xǫsa, *xъlmъ, *korljь, *kupiti, *kusiti, *lagy, *lěkъ, *lugъ, *myto, *ǫborъ(kъ), *pъlkъ, *skutъ, *trǫba, *vino. Die dritte Untergruppe Lehnwörter mit AP (b) und einem leichten Silbenkern umfasst *brъnja, *gonoziti, *xrьstъ, *kotьlъ, *kъbьlъ, *kъnędźь, *lьvъ, *nebozězь/*nabozězь, *osьlъ, *ovotja/*ovotje,*petьlja, *popъ, *postъ, *postiti sę, *redьky/*rьdьky,*skotъ, *stьklo, *velьblǫdъ. Untergruppe Lehnwörter mit AP (c) bilden *dъlgъ und *lьstь, die Saskia Pronk-Tiethoff argumentiert als Entlehnungen jeweils aus dem Gotischen und Altsächsischen betrachtet. Im Anschluss daran analysiert sie mehrere Slawismen, deren Akzentparadigmen unbekannt bleiben, z. B. *bъdьnja, *gobina, *gorazdъ, *xǫdogъ, *xula, *pila, *vaga u. a.

Gegenstand der Erörterungen in Kapitel 6 (S. 169-215) sind Entlehnungen, von denen Saskia Pronk-Tiethoff bei der Konstituierung des Hauptkorpus abgesehen hat. Darin geht sie auf Wörter ein, die sich nach ihrer Meinung nicht als sichere germanische Lehnwörter im Urslawischen betrachten lassen. Zunächst präsentiert sie eine Auswahl Entlehnungen aus dem Germanischen, die zeitlich und zum Teil lokal nicht ins Konzept der Autorin passen. Es handelt sich um die Wörter *bordy, *smoky, *škoda und *želsti, die obwohl von V. Kiparsky bzw. G. Holzer (*škoda) für Urslawismen erklärt wegen ihrer begrenzten Bezeugung im Südslawischen oder späterer Übernahme aus dem Althochdeutschen nicht in das Hauptkorpus aufgenommen worden sind. Von Unvermögen nachzuweisen, ob das Wort direkt aus dem Lateinischen eingedrungen oder durch germanische Vermittlung ins Urslawische gelangt ist, zeugt eine Reihe von Wörtern, z. B. *bъči, *dъska (an sich einGräzismus), *jьstъba, *križъ, *męta, *ocьtъ, *skrin(j)a.

Akribisch analysiert sind im nächsten Abschnitt mehrere Wörter, deren Herkunft als unbestimmbar qualifiziert ist. Von den Sprachforschern wurden sie schon immer äußerst widersprüchlich interpretiert, und zwar bald als umstrittene Germanismen, bald als slawische Bildungen. Deshalb erfolgt auch ihre Darstellung in den etymologischen Wörterbüchern sehr inkonsequent. Indem sich die Autorin mit allen zugänglichen Stellungnahmen auseinandergesetzt hat, erscheint ihre Entscheidung, sie in dieser Gruppe zusammenzufassen, völlig berechtigt. Dazu zählen *avorъ, *bergъ, *čędo, *gotovъ, *gǫsь, *meluk-, *mostъ, *opica, *strěla, *tjudjь u. a. Die letzte lexikalische Gruppe dieses Kapitels enthält Wörter, die sich nach der Meinung der Autorin eindeutig nicht als germanische Lehnwörter im Urslawischen betrachten lassen. Die meisten davon erklärt sie für aus dem Indogermanischen ererbtes Wortgut: ьbьrъ, *dělъ, *děliti, *glumъ/*gluma, *gordъ, *ljudъ, *plakati, *remy.

In Kapitel 7 (217-255) Ursprung der Lehnwörter befasst sich die Autorin mit den phonologischen, morphologischen und semantischen Charakteristiken der Lehnwörter. Sie stützt sich dabei auf die 76 sicheren Entlehnungen, die sie tabellarisch aufgeführt hat, z. B.

            AP (a)                         *buckъ                            beech                   n. o-stem

Es wird festgehalten, dass die meisten Lehnwörter wohl aus westgermanischen Dialekten und 19 vielleicht aus dem Gotischen stammen, bei 21 dagegen die abgebende Sprache unklar bleibt. Schwerpunkt in diesem Kapitel ist die phonologische Adaption der Lehnwörter. Vor dem Hintergrund des rekonstruierten urslawischen Phoneminventars (nach dem Zusammenfall von *a, *ā und *o, *ō in *a, *ā und dem Aufkommen der Nasalvokale) werden die germanischen Phoneme und die ihnen entsprechenden frühen urslawischen Phoneme (0-300 n. Chr.) und deren Reflexe im späten Urslawisch (750-900) aufgelistet. Vorgeführt werden wichtige Lautentwicklungen im Gotischen und Westgermanischen (etwa die Hebung *e zu *i im Gotischen, der i-Umlaut im West- und Nordgermanischen, die hochdeutsche Lautverschiebung) sowie die slawische Vertretung der germanischen Geminaten und Frikative, die für die Identifizierung der gebenden Sprache eine solide Aussagekraft haben können. Dies wird an mehreren Beispielen gezeigt.

Im Weiteren wird die morphologische Adaption der Lehnwörter analysiert: Vertretung germanischer Präfixe und Suffixe, Genuswechsel bei den germanischen Neutra, die femininen ū-Stämme im Urslawischen. Das Kapitel schließt mit der semantischen Gruppierung der Lehnwörter. Nach einer Übersicht vorausgehender Klassifizierungen des Lehnguts nach verschiedenen Lebensbereichen ordnet Saskia Pronk-Tiethoff die identifizierten Germanismen im Urslawischen sechs semantischen Kategorien zu: Macht und Kriegswesen, Künste und Fertigkeiten, technische Termini, Handel (unterteilt in Allgemeines, Geld und Kaufen, Behälter), christliche Terminologie, Anderes. 

Im letzten Kapitel ihres Buchs (257-273) systematisiert die Autorin die Ergebnisse ihrer akzentologischen Untersuchungen. Zunächst wird wieder an die von A. Meillet, T. Lehr-Spławiński und J. Kuryłowicz unternommenen ersten Schritte in diese Richtung erinnert. Die Analyse enthält eine Darstellung des vollständigen Materials mit Rücksicht auf seinen germanischen Ursprung und eine ausführliche Besprechung dieses Materials nach den Akzentparadigmen AP (c), AP (b) mit einem leichten Silbenkern und AP (a) und (b) mit einem schweren Silbenkern.

Fazit: Die eingangs angedeutete überraschende Wiederaufnahme des viel diskutierten Themas über die germanischen Lehnwörter im Urslawischen im 21. Jahrhundert erweist sich letztendlich als ein beeindruckendes Produkt der modernen diachronischen Linguistik. Darin wird die ganze Vorgeschichte des zu behandelnden Stoffs gewissenhaft vorgeführt, erörtert und bewertet. Besonderer Wert legt die Autorin auf die Theorie der Akzentparadigmen, zu deren Weiterentwicklung im Buch sie viel geleistet hat. Freilich stand im Mittelpunkt der Untersuchung die Ermittlung der Lehnwörter, deren Übernahme aus dem Germanischen ins Urslawische als gesichert gelten darf. Durch eine präzise Auswertung des bestehenden Materials und die Berücksichtigung zuverlässiger Kriterien ist es Saskia Pronk-Tiethoff gelungen, 76 Wörter auszusondern, die sich als sicheres germanisches Lehngut ansehen ließen. Diese Wörter, aber auch die argumentiert eliminierten vermeintlichen Entlehnungen werden zweifellos die künftige Arbeit der Verfasser slawischer etymologischer Wörterbücher wesentlich erleichtern.                                                                                  


Публикувано на: 15.01.2015 г.  |   Автор: проф. д-р Борис Парашкевов / Prof. Dr. Boris Paraschkewow

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.