ВСИЧКИ РЕЦЕНЗИИ


Рубриката „Рецензии и коментари” се финансира от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите 2012 и 2014 г.

Това е рубрика, в която даваме пространство за всички ваши рецензии, коментари, отзиви. Често трудно намираме място за този жанр в изданията. Ако се чудите къде да публикувате вашия материал, можете да се възползвате от мястото, което ви предоставяме – безплатно! Ако пък вече имате публикация при нас, чакаме и още.


Любомир Денев – Симфо джаз

По повод 70-годишнината на Любомир Денев БНР издава албум Любомир Денев – Симфо джаз, който представя творчеството на композитора в два различни жанра, със записи на двата оркестъра на Радиото – Симфоничния оркестър и Биг бенда. В този знаменателен албум Денев освен че е композитор и аранжор на творбите, участва и като изпълнител – дирижира първата композиция – „Софийски нощи – Рапсодия за пиано и оркестър“ и последната – „Дивертименто гросо за Биг бенд и симфоничен оркестър“, а в два от трите записа на джазовия оркестър е и солист на пианото.

Публикувано на: 15.11.2022 г.   |   Автор: проф. Веселин Нонински / Prof. Veselin Noninski

Копривщенци превръщат Филибе в Пловдив

 

Времето е в тях, защото и те са във времето

За възникването на Копривщица няма общоприета и общовалидна версия. Но че по турско време Пловдив придобива български характер и се превръща в център на борбите за църковно, просветно и национално освобождение и в критерий за всенароден просперитет, благодарение на многобройните копривщенски родове, преселели се тук преди и след Освобождението, спор няма.

В това нагледно ни убеждава и излязлата през 2015 г. книга

„Копривщенските родове и Пловдив“

на историчката с копривщенски корен Райна Каблешкова, която е добре известна на образованата публика и не се нуждае от специално представяне като личност и историк със специализации по етнология, музейно дело, библиография и библиотекознание, автор и редактор на множество книги и етноложки изследвания, с редица научни публикации в специализирани издания и сборници, с десетки участия в научни конференции и други форуми.

Публикувано на: 03.11.2017 г.   |   Автор: Славимир Генчев / Slavimir Genchev

Славка Керемидчиева за труда на Наталия Сотирова-Милчева „Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена)“

СТАНОВИЩЕ

от доц. д-р Славка Керемидчиева – Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН за дисертационния труд„Българо-гръцки лексикални хибриди (съществителни имена)“ на Наталия Петрова Сотирова-Милчева за придобиване на образователната и научна степен „доктор” по научната специалност 05.04.11. Общо и сравнително езикознание (Балканско езикознание), професионално направление 2.1. Филология

 

1. Данни за дисертанта: Наталия Сотирова-Милчева е редовен докторант в ЮУ „Неофит Рилски“ към катедра „Етнология и балканистика“ по научната специалност „Общо и сравнително езикознание” (Балканско езикознание), с научен ръководител проф. д-р Иван Кочев. Тя работи като редовен асистент в същия университет с втората си специалност – новогръцки език. Трайният ѝ интерес и солидните ѝ познания по гръцки език обуславят и избора ѝ на научен обект – хибридните съществителни имена в българския език с гръцка основа.

 

2. Оценка на научните и на практическите резултати и приноси на представения за защита дисертационен труд:

Трудът е композиран в три основни части, библиография и източници и две много полезни и акуратно изпълнени приложения: индекс на анализираните хибридни формации и обратен индекс по словообразувателни модели. Структурата и съдържанието на автореферата са според изискванията и той представя в достатъчна степен целите, задачите, избраните научни подходи и методи, емпиричната база на изследването, заключениятаи приносните моменти на дисертацията. Н. Сотирова демонстрира добро познаване на теоретичните постановки у нас и в чужбина, които предшестват нейното изследване, както и библиографска информираност, което е задължително изискване към един докторант. Бих ѝ препоръчала да цитира и основните трудове – монографии на българските словообразуватели, а не само техните статии (М. Тетовска-Троева, Ел. Кяева, Л. Василева), като не се съмнявам, че тя отличноги познава.

 

 

Публикувано на: 28.12.2016 г.   |   Автор: доц. д-р Славка Керемидчиева / Assoc. Prof. Dr. Slavka Keremidchieva


1 от 19 1 2 3 4 5 ...

Категории
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на рубриката & bdquo;Рецензии и коментари” представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.