ЕТИЧНИ НОРМИ


Етичните правила, които се спазват в електронното списание „Дзяло“, са съобразени както с нормите и критериите, залегнали в Етичния кодекс на Съюза на учените в България, така и с международно признатите етични правила и стандарти, които са в съответствие с Хартата и Кодекса на европейските учени.

Целта на е-списанието е издаването на текстове с високо научно качество.

Като задача на  а в т о р и т е  считаме предлагането на научни материали в оригинал.

 • По изключение за повторна публикация се приемат материали от редки и труднодостъпни хартиени издания, като се спазват правилата на действащото българско и международно право в областта на авторското право;
 • Плагиатството е недопустимо;
 • При публикуване на колективен текст е необходимо съгласието на всички автори.

Задачата на  р е ц е н з е н т и т е  е чрез двойно анонимно и независимо рецензиране да гарантират за качеството на публикуваните материали. Рецензентите са квалифицирани специалисти в съответните за броя тематики, които работят в режим на анонимност (т.нар. Blindt reviewing). В резултат на досегашната си дейност сме създали широка мрежа от специалисти, което ни дава възможност да осигурим, за всяка от постъпилите статии, надеждно квалифицирани рецензенти.

 • С обоснована писмена рецензия те могат да върнат или да изискат доработването на текстовете от техните автори;
 • Ако стане ясно, че ръкописът е оценяван от рецензента не единствено заради научните му качества, а има намеса и на други фактори, неговата рецензия се анулира;
 • При разногласие в рецензиите ръкописът се дава за мнение на трети рецензент.

ETHICAL NORMS


The ethical rules adopted by the electronic journal Dzyalo are defined in agreement with the norms and criteria set out in the Code of Ethics of the Union of Scientists in Bulgaria, as well as with the internationally recognised ethical standards specified in the European Charter and Code for Researchers.

The goal of the e-journal is to publish papers of high scientific quality.

A u t h o r s  are required to submit papers describing original research.
 • Exceptionally, manuscripts published in rare or unobtainable editions are accepted for republication in compliance with the current Bulgarian and international copyright law.
 • Plagiarism is unacceptable.
 • If a manuscript has multiple authors, the consent of all of them is required in order for it to be accepted for publication.

R e v i e w e r s  guarantee the quality of the published manuscripts through a procedure of double-blind peer review. The reviewers are qualified specialists in the subject areas relevant to the respective issue. We have established a wide network of experts, which enables us to provide highly qualified reviewers for each of the submitted manuscripts.

 • Reviewers may reject or request the revision of a manuscript on the basis of a motivated written review.
 • If the editorial board finds that a reviewer has judged a paper based on any factors other than its scientific merits, his or her review will not be taken into account.
 • In case of disagreement among the reviews, the manuscript will be submitted for review by a third reviewer.

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.