БРОЙ XXVII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. XI, 2023, брой 27 – брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 г.“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“;
„Българска научна периодика – 2023 г.“


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Брой ХХVІІ на е-списание „Дзяло“ включва е-книга, посветена на преждевременно напусналия ни Вихрен Чернокожев – ярък изследовател, литератор, критик, „...в спомените на съвременниците си“, както и информация за други бележити годишнини: 200 години от рождението на Найден Геров, 90 г. от рождението на известния преводач, журналист и есеист Кръстан Дянков,
70-годишният юбилей на Анатол Анчев, етнолог и фолклорист. Представени са езиковедски приноси в областта на историческата антропонимия, етнолингвистиката и актуални проблеми от сферата на информационните ресурси по езикознание. Центърът за върхови постижения „Наследство БГ“ и Сдружението на българските бохемисти „Бохемия клуб“ в София представят с приноси на Кръгла маса „(Не)познатият чех. Чешкият принос за възродената българска държавност“. В Научно интервю се разкрива всестранната дейност на Йорданка Трифонова – бохемист, преподавател, преводач от чешки език. Базисни са изкуствоведските приноси по отношение разбирането за Вагнер в оперната режисура на Драган Кърджиев, за формиране на естетиката и художествения език на италианския маниеризъм през ХVІ в., както и по въпроси на литературознанието и историята от времето на Л. Брежнев (1964 – 1982).
Продължени са рубриките Младите в науката, Годишнини, Научни конференции („Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“ (София, 22-24 май 2023); „Изток – Запад: религии, центрове и периферии“), Нови книги и Рецензии.

Броят е в развитие и своевременно се попълва с новопостъпили материали и рубрики, съответстващи на тематичната му ориентация.

EDITORIAL

Issue XXVIII of the e-journal Dzyalo includes an e-book dedicated to Vihren Chernokozhev, a distinguished researcher, writer, and literary critic. The articles collected in it share contemporaries’ memories of him. The issue features information about other notable anniversaries, including the 200th anniversary of Nayden Gerov, the 90th anniversary of the prominent translator, journalist, and essay writer Krastan Dyankov and the 70th jubilee of the ethnologist and folklorist Anatol Anchev.
The journal also contains contributions in the fields of historical anthroponymy, ethnolinguistics and current issues related to information resources in linguistics. The Heritage BG Centre of Excellence and the Bohemia Club in Sofia present their participation in the Round Table titled The (Un)familiar Czechs. The Czech Contribution to the Revival of the Bulgarian State. The Scientific Interview section spotlights Yordanka Trifonova and her versatile work as a researcher, lecturer and translator from the Czech language. The contributions in art history focus on important research topics dealing with the understanding of Wagner’s oeuvre in the work of opera director Dragan Kardziev; the formation of the aesthetics and artistic language of Italian Mannerism in the 16th century; and major issues in literary study and history during the Brezhnev era (1964 – 1982).
The sections on Young People in Science, Anniversaries, Scientific Conferences (Cyrillo-Methodian Legacy in Scholarly and Cultural Memory; East – West: Religions, Centres and Peripheries), New Books and Reviews have been continued.

The Issue is in progress and is constantly supplemented with new authors, papers and columns.


Езикът  /  The language

Марияна Витанова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Етнолингвистиката и другите езиковедски направления ‒ обект на изследване и терминология

Георги Митринов (Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Eзикова археология от крайния български югозапад. Историческа антропонимия от с. Върбник, Корчанско

Калина Мичева–Пейчева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Езиковедите за информационните ресурси по езикознание

200 години от рождението на Найден Геров / 200th Anniversary of Nayden Gerov's Birth

Иван Асенович Иванов (Германия, Йена). Проектът на Найден Геров за Централно българско училище в Пловдив от 1857 г.

Андриана Спасова-Топурова (България, София, Институт за литература, Българска академия на науките). Ролята на Захари Княжески и Найден Геров за модернизацията на новобългарското образование

Литературата  /  Literature

Вихрен Чернокожев в спомените на съвременниците си / 
Vihren Chernokozhev in the Memories of His Contemporaries

Е-книга "Вихрен Чернокожев в спомените на съвременниците си" / 
E-Book "Vihren Chernokozhev in the Memories of His Contemporaries"

Росица Чернокожева (България, Институт за литература, БАН). Те познаваха Вихрен

Зейнеп Зафер (Турция, Анкара, Анкарски университет). Вихрен Чернокожев и литературата на мюсюлманските общности

Калин Николов (художник, галерия „Квадрат 500“). Човекът с воля

Владимир Л. Станчев (журналист, сайт „Бивалици“). Вихрен Чернокожев провижда Лъчезар Станчев – баш съседа на Радой

Палми Ранчев (поет, писател). Усмивката на Вихрен Чернокожев

Елка Димитрова (професор, зам.-директор на Института за литература при БАН). „Смехът е мярка за свободата“

Огняна Георгиева-Тенева (доцент, Нов български университет). За Вихрен Чернокожев – с уважение и благодарност

Антоанета Алипиева (професор, Белградски университет). Вихрен Чернокожев, приятелят

Боряна Владимирова (гл. ас. д-р, Институт за литература при БАН). Вихрен Чернокожев – човек с безкрайна усмивка

Петър Михайлов (литературен критик, 32 СОУЧЕ, докторант към Института за литература при БАН). Вихрен Чернокожев

Северина Н. Георгиева (завеждащ Библиотеката при Института за литература при БАН). Спомен за доцент Вихрен Чернокожев

Радка Пенчева (доцент, уредник в Музей „Емилиян Станев“, В. Търново). Спомените ми за Вихрен Чернокожев

Иван Сухиванов (писател, главен редактор на списание „Море“, Бургас). Писма на Вихрен Чернокожев

Георги Гроздев (писател, издателство „Балкани“). Думи за Вихрен Чернокожев

Мариана Цонева (сътрудник в. „Про и анти“ и на сайт „Де зората“). За Вихрен Чернокожев

Румен Шомов (поет, писател, драматург). Думи за Вихрен

Коста Радев (писател). За Вихрен Чернокожев

Демир Демирев (поет, Димитровград / с. Злато поле). В памет на един приятел

Евелина Белчева (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Най-светлият ми спомен от Вихрен

История  /  History

Надежда Янковска (България, София, Институт за исторически изследвания при Българска академия на науките). Основни тенденции в африканската политика на Съветския блок в Брежневата епоха (1964 – 1982)

Изкуствознание /  Art Studies

Емилия Жунич (България, Институт за изследване на изкуствата при БАН). Творчеството на Вагнер в програма за постановка на „Палячо“ от 1949 г. – свидетелство за догматичността на епохата

Спартак Паскалевски (България, София). Зрение и прозрение в художествената менталност на италианския маниеризъм през ХVІ в.

Младите в науката /  Young people in science

Гергана Николова Христова (България, София). Емблематични женски образи във възрожденската ни литература

Научно интервю  /  Scientific interview

Емил Басат (България, София, Съюз на преводачите в България). Йорданка Трифонова в търсене на различията

Да си спомним за…  /  In Remembrance of...

Емил Басат (България, София, Съюз на преводачите в България). Кръстан Дянков – двадесет години по-късно

Научни конференции /  Scientific Conferences

Мажанна Кучинска (Полша, Институт по славянска филология, Познански университет „Адам Мицкевич“), Мая Иванова (България, София, Кирило-Методиевски научен център, Българска академия на науките). Международна научна конференция „Кирило-Методиевото дело в научната и културната памет“ (София, 22-24 май 2023)

Надежда Янковска (България, Институт за исторически изследвания при Българската академия на науките). Научна конференция „Изток – Запад: религии, центрове и периферии“

Магдалена Абаджиева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Учени от Института за български език участваха в международния учебен семинар „Ролята на католиците за българската култура“ в град Месина, Италия

(Не)познатият чех. Чешкият принос за възродената българска държавност / The (Un)familiar Czechs. The Czech Contribution to the Revival of the Bulgarian State

Владимир Пенчев (председател на „Бохемия клуб“; директор на Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при БАН). (Не)познатият чех. Чешкият принос за възродената българска държавност

Марек Якоубек (Чехия, Университет Пардубице). Чешкото село Войводово

Диана Николова Маринова (Русе, член на Съюза на учените в България). (Не)познатият чех: Първостроителите от „чешката капелмайсторска школа“ в Русчук на Дунава (1881 – 1903)

Цвятко Кадийски (България, София, Ротари клуб). Чешките ротарианци и България

Годишнини /  Anniversaries

Калина Мичева-Пейчева (България, Институт за български език, БАН). Професор Анатол Анчев на 70 години

Радостина Стоянова (България, Институт за български език, БАН). Доцент д-р Зоя Кузминична Шанова на 80 години

Нови книги  /  New Books

Юлия Йорданова-Панчева. Детската мъдрост. Университетско издателство „Св. Кл. Охридски“, 2023, 192 с., ISBN: 978-954-07-5702-5                                   [Рецензия]

Рецензии и отзиви  /  Reviews and comments

Надежда Костова (България, София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Мария Кошкова. Българско-словашки речник. Том IV (Т – Я). Братислава, ВЕДА – Словашка академия на науките, 2022. 348 с.

Мария Чоролеева (България, София, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Речник на българския език. Том 16 (С – Системност). София, Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2023. 1208 с.

Пламен Макариев (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). „Детската мъдрост“, сборник със статии. Съставител Юлия Йорданова-Панчева, Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, София, 2023 г.

Сбогом на...  /  In Remembrance of...

Ваня Мичева (България, БАН, Институт за български език). Проф. Явор Милтенов. In  memoriam                                                                                

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.