БРОЙ XXV


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. XI, 2023, брой 25 – брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 г.“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“;
„Българска научна периодика – 2023 г.“


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

XХV брой на е-списание „Дзяло“ включва доклади, изнесени на Националната научна конференция с международно интердисциплинарно участие „Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата“ с оглед на актуалните тенденции в литературното развитие от антропоцентризъм към екоцентризъм. Оригинален подход при разкриване на пародийното несъзнавано в националната епопея Под игото представя Пламен Антов. Списанието открива Дискусия за необходимостта от национална концепция и философия на висшето образование. Очертава се значението на математико-методологическия инструментариум и неговото научно и практическо овладяване. Представени са приносни езиковедски наблюдения в областта на етимологията, антропонимията, граматичното описание и историята на българистиката. Нови разработки на сътрудници от Института за български език съдържа Сборника Асоциативният свят на българина.
В рубриката Младите в науката е поместено интересно сравнително изследване върху Данте и Т. С. Елиът. Продължени са рубриките Научно интервю, информации за Научни конференции, Нови книги и Рецензии.

Броят е в развитие и постоянно се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

Issue XXV of the e-Journal Dzyalo launches a discussion on the need for a national concept and a philosophy of higher education, which will be the main theme of all the issues throughout the year. The discussion outlines the importance of the mathematical methodological toolkit and its scientific and practical mastery. The issue also features a collection of papers titled The Associative World of Bulgarians which explore key concepts in Bulgarian culture and language. The studies are part of an international project. In addition, the Journal includes papers presented at the National Scientific Conference with International Interdisciplinary Participation on Creative Imagination and the Changing Sensitivity to Nature which deals with the current trends in literary development from anthropocentrism to ecocentrism. Another highlight is Plamen Antov’s study and his original approach to revealing the parodic unconscious in the national epic Under the Yoke. The Issue also presents significant linguistic observations in the fields of etymology, anthroponymy, grammatical description and the history of Bulgarian studies.
The section presenting Young People in Science offers an interesting comparative study on Dante and T. S. Eliot. Scientific Interview, Scientific Conferences, New Books and Reviews are continued with new articles.

The Issue is in progress and is constantly supplemented with new authors, papers and columns.


За висшето образование – дискусионно  /  Discussing Higher Education

Цветана Георгиева (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии). За необходимостта от национална концепция и философия на висшето образование

Боян Дуранкев (България, София, Висше училище по застраховане и финанси). Как „пазарната икономика“ проваля висшето образование.Какво да се прави?

Сава Гроздев (България, София, ВУЗФ, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Без или със математика в образованието

Асоциативният свят на българина  /  The Associative World of Bulgarians

Сборник  /  A Collection of Studies

Мария Китанова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Асоциативният свят на българина (вместо предговор)

Мария Китанова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Родината като ценност в българския език

Марияна Витанова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Здравето в асоциативното мислене на българина

Ваня Мичева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Концептът справедливост в българския език и култура

Йоанна Кирилова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Диахронни прочити в полето на концепта ДУША

Калина Мичева-Пейчева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Концептът народ в българския език и култура

Цветелина Ангелова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Културен модел на концепта семейство в българския език

Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата /  Creative Imagination and the Changing Sensitivity to Nature

Маргарита Серафимова (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Национална научна конференция с международно участие Творческото въображение и променящата се чувствителност за природата

Мартин Колев (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Женскостта като дива и окултурена природа в творчеството на Матвей Вълев

Надежда Цочева (България, Шуменски университет „Еп. Констaнтин Преславски“). Градините на българския модернизъм и постмодернизъм. Декоративност и флоралност

Катерина Гаджева (България, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките). Мила Родино, ти си земен рай! Природата на България, представена в детските илюстрации от 1960-те години на ХХ век

Коментари  / Comments

Цветана Георгиева (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Факултет по библиотекознание и културно наследство). За статията „Градините на българския модернизъм и постмодернизъм.…“ на Надежда Цочева от Шуменския университет или защо плагиатството е паразитна порочна научна практика

Надежда Цочева (България, Шуменски университет „Еп. Констaнтин Преславски“). Отговор на коментара на Цветана Георгиева за статията „Градините на българския модернизъм и постмодернизъм“ на Надежда Цочева, публикуван в е-сп. „Дзяло“, 2023, бр. 25.

Езикът /  Language in Focus

Георги Митринов (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Антропонимната картина на с. Каяджик, Софлийско, по данни от XIX и началото на XX век

Иля Златанов (България, София). Магер и магьосник

Гергана Петкова, Вероника Келбечева, Ваня Иванова (Медицински университет – Пловдив, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). За полските мъжки лични имена, образувани от римски когномен, означаващ физически качества или черта от характера на човека

Рени Манова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Две граматики на българския език за чужденци от XIX в.

Литературата  /  Literature

Пламен Антов (България, София, Институт за литература, Българска академия на науките). Батрахомиомахии, или за пародийното несъзнавано на една национална епопея: „Под игото”

Евелина Белчева (България, София, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Боян Пенев, Дора Габе и Багряна – отвъд литературните митове и легенди – в дневника на Петър Динеков

Педагогика и образование  /  Pedagogy and Education

Биен Пусин (Китай, Тиендзински университет за чужди езици). Създаване и развитие на специалността „Българистика“ в Тиендзинския университет за чужди езици

Младите в науката /  Young people in science

Христо Димитров (България, Благоевград, Югозападен университет „Неофит Рилски“). Гуидо и Пруфрок: Вътрешен конфликт и разединение

Научно интервю  /  Scientific interview

Емил Басат (София, Съюз на преводачите в България). Александра Трифонова – пазителката на паметта

Годишнини  /  Anniversaries

Илияна Марчева (България, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките). 75 години Институт за исторически изследвания – БАН (Размисли по повод на конференцията „Историческата наука в съвременния свят“)

Нови книги  /  New Books

История, памет, промяна. Сборник в чест на проф. Ангел Димитров. София: Българска академия на науките – Институт за исторически изследвания, 2022, 643 с.          [Рецензия]

Българската литературна критика – позиции и контексти. Втора част. София: ИЦ „Боян Пенев“, 2022, 462 с. ISBN 978-619-7372-58-8                                           [Рецензия]

Румяна Златанова. Книги на пророците Осия, Софония, Агей, Захария и Малахия в старобългарски превод. София: ТЕМТО, 2022, 392 с. Худ. Спартак Паскалевски.
ISBN 978-954-9566-94-9.
                                                         

Александър Донев. Златан Дудов. Правият път към киното. От Цариброд през София към Берлин. Институт за изследване на изкуствата, Сектор „Екранни изкуства“, София, 2023, 199 с. ISBN 978-619-7619-25-6                                           [Рецензия 1]         [Рецензия 2]

Иван Христов. Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността. София: 2022, ИЦ „Боян Пенев“, 180 с. ISBN 978-619-7372-44-1    [Рецензия]

Милена Кирова. Българската литература през XXI век (2000 - 2020). Част 1. Изд. Колибри, 2023, 288 с. ISBN 9786190212003    

Марияна Лазарова. Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудио-визуални произведения. София: Водолей, 2022, 303 с. ISBN 978-619-7533-13-2.                                                                                                                                [Рецензия]

Рецензии и обзор  /  Reviews and comments

Таня Кадийска (България, Научноинформационен център „Българска енциклопедия“, Българска академия на науките). Свещените места на България – тематична енциклопедия

Антон Николов (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Модата в минало време. Надежда Стоянова: Украси и Гримаси. Мода и модерност в българската литература от 20-те и 30-те години на ХХ век

Елена Костова, Антоанета Кирилова, Ангел Златков (България, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките). История, памет, промяна. Сборник в чест на проф. Ангел Димитров. София: Българска академия на науките – Институт за исторически изследвания, 2022, 643 с.

Иван Христов (България, Институт за литература, Българска академия на науките). За сборника с научни статии „Българската литературна критика. Позиции и контексти. Втора част“. Издателски център „Боян Пенев“ – Институт за литература към БАН, 2022,
ISBN 978-619-7372-58-8. Съставители и редактори: Александра Антонова, Андриана Спасова, Елка Трайкова, Елена Борисова, Маринели Димитрова

Светлана Стойчева (България, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“ (НАТФИЗ). За книгата на Иван Христов „Българският литературен модернизъм. Проблемът за времето и идентичността“

Петър Кърджилов (България, Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките). Правият път към истината. Александър Донев, „Златан Дудов. Правият път към киното. От Цариброд през София към Берлин“. София, Институт за изследване на изкуствата, 2023, 200 с.

Юрий Дачев (България, НАТФИЗ „Кр. Сарафов“, Факултет „Екранни изкуства“; драматург). За книгата на Александър Донев: „Златан Дудов. Правият път към киното. От Цариброд през София към Берлин“.

Станислав Семерджиев (България, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“, НАТФИЗ). За книгата на Марияна Лазарова „Управление на продуцентски права при предлагане на електронен достъп до аудиовизуални произведения“

Садък Хаджъ (Турция, Анкара, Анкарски университет). Българската тюркология. Abidin Karasu, Bulgaristan Türkolojisi. 2022, Ankara, RumeliYA Yayıncılık&Publishing, 180 s. ISBN: 978-605-72965-5-9

                                                                                                                                         

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.