БРОЙ XXIV


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. X, 2022, брой 24 – брой в развитие

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН.

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 г.“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“;
„Българска научна периодика – 2023 г.“


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Брой ХХІV на е-списание „Дзяло“ включва литературоведски публикации, посветени на три юбилейни дати: 90-годишнината на проф. Лиляна Минкова от Института за литература на БАН, 160-годишнината на проф. Иван Шишманов и 80-годишнината на проф. Боян Биолчев. Специален интерес заслужава проведения от Евелина Белчева пореден аналитичен прочит на части от дневниковите тетрадки на проф. Петър Динеков, пресъздаващи литературната и културната атмосфера на времето от 1 декември 1973 г. до 30 март 1975 г., когато Блага Димитрова създава поемата „Забранено море“. Проследява се дейността на български дипломати и книжовници от ІХ век: Петър Черноризец и Йоан Екзарх, анализира се усвояването на устойчивите сравнителни конструкции в началните нива на обучението по български език като чужд.
Продължени са рубриките информации за Научни конференции, Рецензии и отзиви за нови книги. Актуалната нова авторска версия на Дантевия „Ад“ е представена с рецензия и препечатка на предговора към изданието.

Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

Issue 24 of the e-journal Dzyalo features literary publications dedicated to three jubilees: the 90th anniversary of the birth of Prof. Lilyana Minkova of the Institute for Literature at the Bulgarian Academy of Sciences, the 160th anniversary of the birth of Prof. Ivan Shishmanov and the 80th anniversary of Prof. Boyan Biolchev. A highlight of the issue is Evelina Belcheva’s analytical reading of a part of Prof. Petar Dinekov’s diary notebooks, recreating the literary and cultural atmosphere of the period between 1 December 1973 and 30 March 1975, when Blaga Dimitrova wrote her poem A Forbidden Sea. The issue includes articles tracing the activities of Bulgarian diplomats and scribes of the 9th century, such as Petar the Monk and John the Exarch, as well as ones analysing the acquisition of stable comparative constructions at the early levels of teaching Bulgarian as a foreign language.
The sections dedicated to Scientific Conferences and new book Reviews are continued in the current issue. A special highlight in the latter is the new version of Dante’s Inferno accompanied by a review and a reprint of the preface to the edition.

The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Покана за дискусионна рубрика

Памет за Лили  /  In Memory of Lili

90 години от рождението на проф. д-р Лиляна Минкова  /  On the Occasion of the 90th Anniversary of Prof. Dr. Lilyana Minkova

Пенка Ватова (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Лиляна Минкова – каквато я познавах

Румяна Дамянова (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Лиляна Минкова за руско-българските връзки през българското Възраждане

Лучия Антонова-Василева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). В памет на проф. Лиляна Минкова

Анна Алексиева (България, Институт за литература, Българска академия на науките). За изследователския подход на Лиляна Минкова и книгата ѝ „Захари Княжески – един от първите“

Пламен Антов (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Епопейната схема: между Война и мир и народната приказка

Езикът /  Language in Focus

Трендафил Кръстанов (България, София). Кирило-Методиевска традиция от Рим през България до Киев. Български дипломати от ІХ век

Ваня Мичева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Опити за терминообразуване в езика на новобългарските дамаскини

Весела Шушлина (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Като две капки вода (за мястото на устойчивите сравнения в обучението по български език като чужд)

Литературата  /  Literature

Евелина Белчева (България, София). Портрети в маниера на сфумато. Единадесет тетрадки на Петър Динеков – биографичен и културен контекст

Научно интервю  /  Scientific interview

Емил Басат (София, Съюз на преводачите в България). Борислав Борисов: За мен бохемистиката е съдба

Годишнини  /  Anniversaries

160 години от рождението на професор Иван Шишманов  /  160th Anniversary of the Birth of Prof. Ivan Shishmanov

Клео Протохристова (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“; Софийски университет „Св. Кл. Охридски“). Иван Шишманов и западноевропейските литератури – академичният проект

80 години от рождението на професор Боян Биолчев  /  Prof. Boyan Biolchev Turns 80

Юлия Йорданова-Панчева (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Факултет по журналистика и масова комуникация, Катедра по пресжурналистика и книгоиздаване). Литературно-критически триптих върху белетристиката на Боян Биолчев

Научни форуми  /  Scientific Forums

Александра Антонова, Росица Чернокожева (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Национална научна конференция с международно участие „Пътят на българската литература за деца и юноши“

Велка Попова (България, Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“). Eдин форум – много идеи. Кръгла маса „Българистиката в съвременния свят – предизвикателства и възможности“

Весела Ганева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Кръгла маса „Българистиката днес в Лодз – предизвикателства и перспективи“ – Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, програма „Развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина“

Нови книги  /  New Books

Данте и „Ад“ седем века по-късно. Превод Кирил Кадийски. ДАНТЕ АЛИГИЕРИ. 2022. Колибри, 360 с. ISBN 978-619-02-1058-0                                                           [Отзив]

Петър Кърджилов, Ирина Китова, Зорница Кръстева. Летопис на нямото кино в София (1896 – 1933). София, Културен център G8, 2022. 238 с. ISBN 978-619-92296-0-6 (print), ISBN 978-619-92296-1-3 (online)

Антоан Божинов. Фотографският образ в комуникационен контекст. УИ „Св. Климент Охридски“, 2022, 320 с. ISBN : 978-954-07-5454-3                                         [Отзив]

Рецензии и отзиви  /  Reviews and comments

Соня Александрова-Колева (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). За новото издание на „Ад“ от Данте Алигиери

Екатерина Григорова (България, Нов български университет). За мисията на един учебник

Александър Нишков (България, Национална академия за театрално и филмово изкуство „Кр. Сарафов“). За „Фотографският образ в комуникационен контекст“, монография от Антоан Божинов

                                                                               

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.