БРОЙ XXI


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. IX, 2021, брой 21

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 година“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IX, 2021, issue 21

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;
National Science Fundthe National Science Fund under the Bulgarian Scientific Periodicals Programme in 2019 and 2022.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

В брой XXI е-списание „Дзяло“ посвещава специална рубрика в чест на 75-годишнината от рождението на доцент Лиляна Димитрова-Тодорова – изтъкната изследователка в областта на балканското езикознание, на етимологията, ономастиката и топонимията, като включва приноси на български и чуждестранни учени в тези области, както и по отношение на славянското словообразуване. Литературоведските разработки и тези по фотография осветяват недостатъчно разработени теми и научни проблеми.
В подрубриката Кръгла маса публикуваме разговора върху двутомника „Записки от прехода“, в който са включени дневниковите бележки на Петър Динеков от есента на 1991 г. до деня на смъртта му през февруари 1992 г.
А в Разговори за изкуството се разкрива художествената уникалност на Ел Греко.
Продължени са традиционните рубрики Младите в науката, Нови книги и Рецензии.
Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

Dzyalo’s issue XXI dedicates a special section to studies in honour of the 75th anniversary of the birth of Assoc. Prof. Lilyana Dimitrova-Todorova – a renowned researcher in the fields of Balkan linguistics, etymology, onomastics and toponymy – which includes contributions by Bulgarian and foreign scholars working in these areas, as well as in Slavic word formation. The papers dealing with literary studies and photography shed light on poorly-explored scholarly topics and issues.
The Round Table section features a discussion on the two-volume Notes from the Transition, a collection of Petar Dinekov’s personal notes spanning the period from the autumn of 1991 until the very day of his death in February 1992.
Art Conversations delves into the artistic uniqueness of El Greco.
In addition, the issue features several contributions to the traditional sections Young People in Science, New Books and Reviews.
The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Годишнини /  Anniversaries

75 години от рождението на доцент дфн Лиляна Тодорова  /  75th Anniversary of the Birth of Assoc. Prof. DrSc. Lilyana Todorova

Христина Дейкова, Красимира Фучеджиева (България, Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин“, Българска академия на науките). Ярък и неизличим спомен. В памет на доц. д.ф.н. Лиляна Димитрова-Тодорова (1946-2018)

Георг Холцер (Австрия, Виена, Институт по славистика, Виенски университет). Праславянски сложни съществителни и съставни лични имена с глаголен първи компонент

Мариола Якубович (Полша, Варшава, Институт по славистика, Полска академия на науките). Бълг. покруса и пол. skrucha

Жанна Ж. Варбот (Русия, Москва, Институт за руски език „В.В.Виноградов“, Руска академия на науките). За бълг. ждрелò / жрелò и неговите възможни производни (към проблема за нерегулярното словообразуване)

Жанета Дворжакова (Чешка република, Прага, Институт за чешки език, Академия на науките на Чешката република). Свръхестествените същества в микротопонимите в Бохемия

Николай Пейтерзен (Дания, Лингби). Cheese ‘сирене’ и butter ‘масло’ в стари английски имена на градове

Красимира Фучеджиева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). За възможния домашен произход на ваджѝя и ваджѝшки

Корина Лешбер (Германия, Берлин, Институт за лингвистични и междукултурни изследвания). Бълг. нàви „зли духове; женски същества, които мъчат родилки“: дълбоки езикови и митологични корени

Езикът /  Language in Focus

Георги Митринов (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Антропонимни и статистически данни за християнското население на с. Аврен, Крумовградско, от 1906-1907 година

Литературата / Literature

Андриана Спасова-Топурова (България, София, Институт за литература, Българска академия на науките). Припомнянето на един българо-гръцки сблъсък: Найден Геров и Георгиос Цукалас

Хюсеин Мевсим (Турция, Анкарски университет). Чудомир в чудна Бурса

Кръгла маса  / Round Table

Ани Бурова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Кръгла маса върху "Записки от прехода" на Петър Динеков

Изкуствата /  Arts

Антоан Божинов (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Опит за типология на фотографския образ

Разговори за изкуството  / Art Conversations

Румяна Златанова (Хайделберг, Германия). Спартак Паскалевски за художествената уникалност на Ел Греко

Нови книги  /  New Books

Евгения Марс. Полувековна България 1878-1928. Илюстрован юбилеен албум. Фототипно издание.                                                                                                            [Отзив]

Цочо Бояджиев. Другото Средновековие. Комунитас. 2021                                          [Отзив]

Рецензии и отзиви  /  Reviews and comments

Цветана Георгиева (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии). Съвременно визионерство и знаци на паметта (за фотофестивала ФОДАР `21)

Анета Димитрова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“, Катедра по кирилометодиевистика). Сборник в чест на проф. д.ф.н. Анна-Мария Тотоманова

Людмила Хр. Малинова (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Родолюбиво творческо дело (Евгения Марс – „Полувековна България. 1878 – 1928. Илюстрован юбилеен албум“)

Олег Георгиев (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Цочо Бояджиев: Другото Средновековие

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.