БРОЙ XX


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката
за българистични изследвания в периода Х – ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. IX, 2021, брой 20

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език
при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин“, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура“, Програма „Критическа литература“ в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма „Култура“ в сесиите за 2017 г. и 2018 г.;
Фонд Научни Изследвания "Култура"на Фонд „Научни изследвания“ в конкурсите:
„Българска научна периодика – 2019 година“;
„Българска научна периодика – 2022 г.“

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IX, 2021, issue 20

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;
National Science Fundthe National Science Fund under the Bulgarian Scientific Periodicals Programme in 2019 and 2022.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)

проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova (Bulgaria)

Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)


Външен редакционен съвет:

проф. дфн Георги Минчев (Полша, Лодз)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия, РАН)
проф. Зейнеп Зафер (Турция, Анкара)
доц. Сергей Пачев (Украйна, Мелитопол)
доц. кин Марина Фролова (Русия, РАН)

External Editorial Board:

Prf. DrSc Georgi Minchev (Poland, Lodz)
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia, Russian Academy of Sciences)
Prof. Zeynep Zafer (Turkey, Ankara)
Assoc. Prof. Sergey Pachev (Ukraine, Melitopol)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia, Russian Academy of Sciences)


Редакционен състав:

Августа Манолева
Светлозара Лесева
Емил Илиев

Editors:

Avgusta Manoleva
Svetlozara Leseva
Emil Iliev

РЕДАКЦИОННО

Брой XX на е-списание „Дзяло“ включва научни приноси от областта на българското езикознание, историческата лексикология, диалектологията, етимологията; специално място заемат проучванията по приложна лингвистика, свързани с лингвокултурните аспекти в чуждоезиковото обучение, посветени на паметта на проф. Елена Хаджиева.
Разгледани са иновативните тенденции в обучението по български език на застъпника на експерименталната педагогика от 20-те години на ХХ век Петко Цонев.
Представени са интересни наблюдения над рисуваното богословие на богомилите, отразено в техните характерни надгробия (стечки) от Босна и Херцеговина.
Литературоведските статии поддържат характерната за списанието стратегия на интердисциплинарност. Основен фокус в тях е компаративистичната и рецептивистката проблематика. Младите в науката имат своето място; акцент представят публикациите, посветени на годишнини (Иван Вазов, Веселин Трайков, Николай С. Мироненко).
Наред с информации и анализи за проведени актуални международни научни форуми са продължени традиционните рубрики „Научно интервю“, „Нови книги“ и „Рецензии“, където могат да се проследят и постиженията на българската историография в контекста на световните процеси.
Броят е в развитие и постоянно ще се попълва с нови автори, материали и рубрики.


EDITORIAL

Issue XX of the e-journal Dzyalo features scientific contributions in the field of Bulgarian linguistics, historical lexicology, dialectology and etymology. A special highlight of the issue is represented by studies in applied linguistics related to the linguocultural aspects of foreign language teaching dedicated to the memory of Prof. Elena Hadzhieva. Papers discussing the innovative trends in Bulgarian language teaching introduced in the 1920s by the proponent of experimental pedagogy Petko Tsonev are also included.
In addition, the issue features intriguing observations on Bogomil theological painting as reflected in the stećci tombstones in Bosnia and Herzegovina.
The articles in the literary studies section are in line with the interdisciplinary nature of the journal. Comparative and reception issues are a major focus in them. Young People in Science have their own space too. A number of publications celebrate the anniversaries of Ivan Vazov, Veselin Traykov and Nikolay S. Mironenko.
In addition to information and overviews on recent international scientific forums, the issue includes the sections Scientific Interview, New Books and Reviews, where along with other material, readers will be introduced to the achievements of Bulgarian historiography in the global context.
The issue is in progress and will be duly supplemented with new authors, papers and sections.


Пиринка Пенкова (Дания, Калундборг). Към въпроса за културните ценности на българина. Предварителни размишления

Ваня Мичева (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Електронното списание „Дзяло“ и учените от Секцията за история на българския език в Института за български език, БАН

Езикът /  Language in Focus

Марияна Цибранска-Костова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Астрология, астрономия, магия в някои средновековни правни текстове

Иван Г. Илиев, Маргарита Георгиева (България, Пловдивски университет – Филиал Кърджали). Фонетични особености на говора в източнородопското село Вишнево

Георги Митринов (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Антропонимната картина в село Дарец, Кърджалийско, по данни от 1906 година

Людвиг Селимски (Шльонски университет, Полша; Великотърновски университет, България; Катовице – Велико Търново). В защита на пренебрегнати по-стари етимологии

Иля Златанов (България, София). Улици и площади, стъгди и мегдани

Литературата / Literature

Милена Кирова (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“). Последното възрожденско дело

Цветана Георгиева (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии). Музикална екфраза и вербална музика

Бояна Минчева (България, София, Национална библиотека „Св. св. Кирил и Методий“). 150 години „Ружица“ и „Пчелица“ – модели и идентичности в огледалото на Европа

Екатерина Григорова (България, Нов български университет). Творчеството на Варналис в България

Приложна лингвистика (в памет на професор Елена Хаджиева)  / Applied Linguistics (in Memory of Professor Elena Hadzhieva)

На Учителя с признателност! В памет на професор Елена Хаджиева

Весела Шушлина (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Култура, междукултурна комуникация, културен шок

Рени Манова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). За лингвокултурните аспекти в чуждоезиковото обучение

Катрин Костова (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Интерактивни упражнения в процеса на обучението по български език като чужд

Обучението / Education

Иван Чолаков (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Иновативни тенденции в обучението по български език в „Дидактика и методика на обучението по български език в основните и средни училища“ (1924) на Петко Цонев

Младите в науката /  Young people in science

Венцеслав Шолце (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Генеалогия на Съединението през късния социализъм. Част първа. Историография и образователна книжнина

Десислава Димитрова (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Към въпроса за полифункционалността на еловата морфема

Годишнини /  Anniversaries

100 години от смъртта на Иван Вазов  /  100th Anniversary of the Death of Ivan Vazov

Милена Кирова (България, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“). Иван Вазов и началата на модерната българска литература

100 години от рождението на професор Веселин Трайков  /  100th Anniversary of the Birth of Prof. Veselin Traykov

Весела Трайкова (България, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките). Професор д-р Веселин Трайков като учен и като човек през погледа на дъщеря му

80 години от рождението на проф. Н. С. Мироненко  / 80th Anniversary of the Birth of Prof. N. S. Mironenko

Бейдык А. А., Топалова О. И. (Украина, Мелитополь, Мелитопольский государственный педагогический университет имени Богдана Хмельницкого). Причерноморье и Болгария были частью его жизни (к 80-летию со дня рождения проф. Н. С. Мироненко)

Научни форуми  /  Scientific Forums

Цветана Георгиева (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии). „Преображенията на българската литературна история“. Институт по славистика, Университет Виена

Симона Самуилова (България, Института за исторически изследвания, Българска академия на науките). Научна конференция „Изучаването на световната история и българската историческа наука“

Интервю / Interview

Емил Басат (Велико Търново, Издателство „Слово“). Васил Самоковлиев: Чехия за мене е втора духовна родина

Нови книги  /  New Books

Марияна Цибранска-Костова. Прохирон/Закон градски. Юридическото наследство на православното славянство. София: Валентин Траянов, 2021, 345 с.
ISBN 978-954-9928-84-6.
                                                                                             [Рецензия]

Мария Китанова, Ирина Седакова, Петер Женюх (съставители). Сборник „Аксиологични проблеми в славянските езици (традиции и съвременност)“ – онлайн публикация

Марияна Витанова, Ваня Мичева, Йоанна Кирилова, Калина Мичева-Пейчева, Надежда Николова. Етнолингвистичен речник на българската народна медицина. София: Издателство на БАН „Проф. Марин Дринов“, 2021, 368 с.
ISBN 978-619-245-096-0
                                                                                               [Рецензия]

Ирен Иванчева. Парчета. Стихове и фрагменти/Pieces. Poems and Fragments. Двуезично издание на български и на английски. София, Полис, 2021.                             [Обзор] [Обзор]

Рецензии и отзиви  /  Reviews and comments

Иван Билярски (България, Институт за исторически изследвания, Българска академия на науките). Забележително изследване на византийското право и на правото на православните славяни.

Мария Китанова (България, Институт за български език, Българска академия на науките). Етнолингвистичен речник на българската народна медицина.

Иван Г. Илиев (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“ – Филиал Кърджали). Васил Кондов. Говорът на кортенци в Бесарабия (Република Молдова).

Петър Кривчев (България, Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“). Анета Тихова. Лексика за назоваване на средства за мъчение в славянския превод на Пролога, ISBN 978-619-201-449-0 (Print); 978-619-201-410-0 (Online)

Катя Станева (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“). Оцелостяване чрез словото.

Георги Цанков (България, Институт за литература, Българска академия на науките). Какво се мотаем в Лабиринта?!

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.