БРОЙ XIII


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
НАЦИД: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline)
год. VII, 2019, брой 13

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.;

Столична община програма "Култура"на Столична програма "Култура" в сесиите за 2017 г. и 2018 г.

e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
VII, 2019, issue 13

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;

Sofia Culture Programmethe Sofia Culture Programme in 2017 and 2018;


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. дфн Румяна Златанова (Хайделберг, Германия)
проф. Илияна Марчева-Атанасова (България)
проф. дфн Клео Протохристова (България)
проф. дфн Марина Смольянинова (Русия)
доц. Марина Фролова (Русия)
проф. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. DrSc Rumyana Zlatanova (Heidelberg, Germany)
Prof. Iliyana Marcheva-Atanasova (Bulgaria)
Prof. DrSc Kleo Protohristova
Prof. DrSc Marina Smolyaninova (Russia)
Assoc. Prof. Marina Frolova (Russia)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

Сецесион  /  Secession

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Книга и общество“; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Институт по филология, Катедра „Славянски филологии“) Сецесион/ Модерн в София и Киев: европейски контекст

Бисера Дакова, (България, Институт за литература, БАН, Österreich, Universität Wien) Символизъм/сецесион – терминологично сдвояване и идеологически разломи

Антоанета Алипиева, (България, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Универзитет у Београду Србија) Сецесионни препратки в българския посмодернизъм

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Книга и общество“; Киевски национален университет „Тарас Шевченко“, Институт по филология, Катедра „Славянски филологии“) Флорални мотиви в декоративната лирика на Емануил Попдимитров

Калина Лукова, (България, Бургаски свободен университет) София на Георги Стаматов и Виена на Артур Шницлер (любовна топография)

Цветана Георгиева, (България, София, Университет по библиотекознание и информационни технологии, Катедра „Книга и общество“; Киевски национален университет „Тарас Шевченко", Институт по филология, Катедра „Славянски филологии“) Сецесионът/декоративизмът на Чавдар Мутафов. Два парадигматични текста: „Празникът“ и „Зимна утрин“

Вячеслав Короткевич, (Минск, Республика Беларусь, Национального института образования) Ирина Короткевич, (Минск, Республика Беларусь, Белорусского государственного университета) Особености на образната система в драматургията на Франтишек Аляхнович в контекста на традицията на „новата драма“ (по примери от избрани произведения)

Ивайло Начев, (България, Институт по балканистика с Център по тракология, БАН) Архитектура на сецесиона в българската столица София в началото на XX век: влияния, творци, рецепция, памет

Езикът  /  Language in Focus

Палмира Легурска, Иля Златанов, (България, Институт за български език, БАН) В търсене на етимона

Георги Митринов, (България, БАН, Институт за български език) Антропонимията на с. Голям Дервент, Софлийско по данни от 1906 година

Людвиг Селимски, (Шльонски университет в Катовице, Полша) Името Франческо и неговите варианти в българската антропонимия

Елена Хомчак, (Україна, Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) Лингвокультурный концепт дорога в украинской языковой картине мира

Валентин Молодиченко, Наталія Молодиченко, (Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького) Концептуальні засади формування навичок міжкультурної комунікації учнів початкової школи

Научно интервю и репортажи  / 
Scientific interviews and reportage

Камелия Христова-Йорданова, (България, СУ “Св. Климент Охридски“) Библиотека „Охридски извори“ - Интервю с проф. дфн Искра Христова-Шомова

Емил Басат, (България, Велико Търново, Издателство „Слово“) Разговори с Норберт Рандов, влюбения в България славист

Нови книги  /  New books

Валентин Гешев, „Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще“, УИ „Св. Климент Охридски“, 2018, 547 с. ISBN: 978-619-7433-18-0   [Рецензия]

Маргарита Младенова, Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018. 872 с. ISBN 978-954-07-4494-0   [Рецензия]

Румяна Златанова, Дръзки са словата ви… Мал. 3:13. Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод. София: ТЕМТО 2018, 293 с.   [Рецензия]

Пенчо Маркишки, Гид на любителя астроном 2019. Катедра „Астрономия“ към Физическия факултет на СУ „Св. Климент Охридски“. Университетско издателство „Св. Климент Охридски“

Рецензии  /  Reviews

Лучия Антонова-Василева, (България, БАН, ИБЕ) Валентин Гешев. Следистория на българския език: български език на Балканите, спомени за българско минало, противоречиво и динамично настояще. СУ „Св. Климент Охридски“ 2018, 547 с.

Силвия Петкова, (България, Софийски университет „Св. Климент Охридски“) Младенова, Маргарита. Семантика на притежателните глаголи в българския, чешкия и руския език. София: Университетско издателство „Св. Климент Охридски“, 2018. 872 с. ISBN 978-954-07- 4494-0

Татяна Славова, (България, СУ “Св. Климент Охридски“) Румяна Златанова. Дръзки са словата ви… Мал. 3:13. Житията на Дванадесетте пророци в старобългарски превод. София: Издателство ТЕМТО, 2018, 293 с. ISBN 978-954-9566-83-3

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.