БРОЙ V


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. IIІ, 2015, брой 5

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.


e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IIІ, 2015, issue 5

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;Уважаеми читатели,

Този брой е посветен на проекта “Език и култура през епохата на глобализация” – съвместен между Института за български език “Проф. Любомир Андрейчин” при БАН и Института по славянознание при РАН, с подпроекти „Културно наследство и глобализация” и “Славянската ръкописна и старопечатна книга – езиково-текстологични и културологични аспекти”.
Разработен 2012-2014 г., финансиран по ЕБР.
Обсъден и приет за печат от НС на ИБЕ.


Dear readers,

This issue is dedicated to the project Language and Culture in the Age of Globalisation a joint project of the Department of Ethnolinguistics at the Institute for Bulgarian Language of the Bulgarian Academy of Sciences and the Ethnolinguistics and Folklore Department at the Institute of Slavic Studies of the Russian Academy of Sciences. The project consists of two project themes Cultural Heritage and Globalisation and Slavic Manuscripts and Early Print Books – Linguo-Textological and Cultural Aspects.
The project was carried out in the period 2012–2014 and was funded under an interacademic agreement.
The project results have been publicly presented, and the studies describing these results have been approved for publication by the Scientific Board of the Institute for Bulgarian Language.


Редакторски консултативен борд:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. Ро Хауге (Норвегия)
доц. дфн Камен Михайлов (България)

Еditorial consultative board:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. Rå Hauge (Norway)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

Проект “Език и култура през епохата на глобализация”
Project Language and Culture in the Age of Globalisation

Подпроект “Културно наследство и глобализация”
Project theme Cultural Heritage and Globalisation

За подпроекта / About the project theme

Мария Китанова, (ИБЕ) “Лошото време” в българския народен календар   [Дискусии и коментари]

Марияна Витанова, (ИБЕ) Здраве и болест в диалектите и фразеолологията   [Дискусии и коментари]

Калина Мичева-Пейчева, (ИБЕ) Злите сили в старобългарските апокрифни молитви   [Дискусии и коментари]

Йоанна Кирилова, (ИБЕ) Концептът сърце според българската паремиология   [Дискусии и коментари]

Палмира Легурска, (ИБЕ) Националномаркирана лексика, глобализация и превод   [Дискусии и коментари]
Публикувано във втори брой на списанието

Подпроект “Славянската ръкописна и старопечатна книга – езиково-текстологични и културологични аспекти”
Project theme Slavic Manuscripts and Early Print Books – Linguo-Textological and Cultural Aspects

За подпроекта / About the project theme

Августа Манолева, (ИБЕ) За един непроучен ръкопис от Котленския книжовен център – №583 от сбирката на Музея на Възраждането, Варна   [Дискусии и коментари]

Ваня Мичева, (ИБЕ) Лингвокултурните концепти горе и долу в езика на новобългарските дамаскини   [Дискусии и коментари]

Георги Митринов, (ИБЕ) Епизодът Чудото със сфунгатото от Словото за мъченията и чудесата на св Георги в Райковския дамаскин   [Дискусии и коментари]

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.