БРОЙ IV


електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. IІ, 2014, брой 4

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелени конкурси на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесиите през 2012 г. и 2014 г.


e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
IІ, 2014, issue 4

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012 and 2014;Уважаеми читатели,

От този брой създаваме редакторски консултативен борд на е-списание електронно списание Дзялото:

проф. Пиринка Пенкова (Дания)
проф. Ро Хауге (Норвегия)
доц. дфн Камен Михайлов (България)

Пожелаваме им ползотворна работа!


Dear readers,

We announce the establishment of an editorial consultative board for the e-journal електронно списание Дзялото. The board consists of the following members:

Prof. Pirinka Penkova (Denmark)
Prof. Rå Hauge (Norway)
Prof. DrSc Kamen Mihaylov (Bulgaria)

We wish them fruitful work!


Редакционен състав:

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева

Editors:

Avgusta Manoleva
Nikola Obreshkov
Svetlozara Leseva

Статии, Студии, Монографии  /  Papers, Studies, Monographs

Езикът  /  Language

Пиринка Пенкова, (Дания) Два превода от "Четири слова против арианите" на Атанасий Александрийски   [Дискусии и коментари]

Иля Златанов, Палмира Легурска, (ИБЕ) За павликяните и богомилите или за разликата в религиозните възгледи като фактор на етногенеза   [Дискусии и коментари]

Илияна Гаравалова, (ИБЕ) [Abstract] Членуването на съществителните имена в българските говори   [Дискусии и коментари]

Зоя Барболова, (ИБЕ) Функцията на турцизмите в българската фразеологична система   [Дискусии и коментари]

Елена Хаджиева, Ася Асенова, (СУ) Джендър прочит на българската фразеология   [Дискусии и коментари]

Литературата  /  Literature

Камен Михайлов, (ИЛ) Първобитието на общославянското „койне”   [Дискусии и коментари]

Историята  /  History

Иван Иванов, (Исторически музей – гр. Котел) Въстанието на Ивайло - феномен в европейската история   [Дискусии и коментари]

Културологията  /  Cultural Studies

Ирен Иванчева-Мерджанска, Мишел Виале, (САЩ) Интервю с Юлия Кръстева   [Дискусии и коментари]


Допълнителни материали:

Irene Ivantcheva-Merjanska et Michèle E. Vialet, (University of Cincinnati) Entretien avec Julia Kristeva:Penser en nomade et dans l’autre langue le monde, la vie psychique et la littérature
Интервю с Юлия Кръстева на френски език

Миглена Николчина Памет и Майцеубийство
Публикувано в раздел Рецензии

Юлия Кръстева Нови форми на бунта
Публикувано в раздел Рецензии

Младите в науката  /  Young people in science

Мартина Караиванова, (ВТУ) Емоционалните послания и естетическото възприемане на ахроматичната картина (поглед върху Пикасо, Маноло Миларес, Тапиес)   [Дискусии и коментари]

Нови книги  /  New books

Олга Младенова, Боряна Велчева Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век   [Рецензия]

Елена Хаджиева, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина, Ася Асенова Лесното в трудния български език   [Рецензия]

Мони Алмалех Червените кодове в Стария завет   [Рецензия]

Рецензии  /  Reviews

Мария Попова, (ИБЕ) Фундаментален труд за българската лексикология и фразеология”

Людвиг Селимски, (Полша) Рецензия за книгата на Тодор Балкански, Кирил Цанков „Енциклопедия на българската ономастична терминология. Към основите на българската ономастика”
Важно постижение на родната ономастика

Ваня Мичева, (ИБЕ) Ловешкият дамаскин и началото на новобългарските дамаскини
Рецензия за книгата на Олга Младенова и Боряна Велчева „Ловешки дамаскин. Новобългарски паметник от XVII век”

Венера Матеева-Байчева, (СУ) Иновативно и полезно
Рецензия за книгата на авторския колектив: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина, Ася Асенова „Лесното в трудния български език”

Зигрун Комати, (Германия) Как се общува на български? (Български език като чужд)
Рецензия за книгата на авторския колектив: Елена Хаджиева, Радка Влахова, Йорданка Велкова, Весела Шушлина, Ася Асенова „Лесното в трудния български език”

Васил Райнов, (ИБЕ) По повод на „Червените кодове в Стария завет”
Рецензия за книгата на Мони Алмалех „Червените кодове в Стария завет”

In Memoriam

Румяна Златанова, (Германия) „Тази земя излъчва някаква магия...” In memoriam Волфганг Геземан (28.07.1925–17.08.2014)   [Дискусии и коментари]

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.