електронно списание Дзялото е-списание в областта на хуманитаристиката за българистични изследвания в периода Х-ХХI век
ISSN 1314-9067
год. І, 2013, брой 1

Списание електронно списание Дзялото възникна като идея в Секцията за история на българския език при Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН

Списание електронно списание Дзялото е финансирано от спечелен конкурс на Национален фонд „Култура”, Програма „Критическа литература” в сесията 2012 г.


e-journal Dzyaloe-journal in the field of humanities dedicated to Bulgarian studies spanning 10-th through 21-st century
ISSN 1314-9067
NACID: ДЗЯЛО. 1314-9067 (оnline),
І, 2013, issue 1

The journal e-journal Dzyalo originated as an idea of the Department of the History of the Bulgarian Language at the Institute for Bulgarian Language Prof. L. Andreychin of the Bulgarian Academy of Sciences.

The journal e-journal Dzyalo was funded by the Criticism Programme of the National Culture Fund in 2012;


Уважаеми читатели,

поставяме началото на научното e-списание за хуманитаристика Х-ХХ век – електронно списание Дзялото.
С какво ще ви бъдем полезни?
електронно списание Дзялото ще бъде динамично относно периодичността на излизане и своя обем.
В електронно списание Дзялото ще намерите разнообразни по тип изследвания и иновативни материали, както и рецензионни текстове.
В електронно списание Дзялото всеки млад учен, докторант, специализант или студент е добре дошъл, защото ние знаем колко труднопробивно е началото.


Уважаеми автори,

благодаря ви, че повярвахте на идеята и предоставихте своите публикации тук, за да стартираме.
Колко често ще излизаме? Зависи само от вас.
Разчитаме на вашата добронамереност, коректност и желание за сътрудничество.
Желаем е-списанието да бъде познато, четено и цитирано от повече хора и специалисти в различни области. Бихме се радвали, ако съумеем да намерим допирните точки в различните клонове на науката и то стане място за интердисциплинарни публикации. Тук също разчитаме на вас.
Бихме се възползвали от всяка една ваша идея, стига да открием рационалното зърно.

Августа Манолева
Никола Обрешков
Светлозара Лесева


In Memoriam

С огромна скръб съобщаваме, че на 22 юни внезапно си отиде нашият колега и рецензент на списанието проф. дфн Стефан Смядовски.
Той беше от все по-редкия тип енциклопедисти в медиевистиката. Всеки разговор с него разширяваше, обогатяваше, допълваше, разкриваше нови познания и светове.
Той беше от тези богати интелектуално хора, които носят зареждане и радост от общуването, всеки път.
Генерираше идеи, задълбоченост, провокираше към размисъл.
Беше човек – излъчване.
Ерудит, естет, духовен аристократ.
Беше….
А може би ще е, защото личности като него трудно потъват в забравата.


Българистика  /  Bulgarian Studies

Румяна Златанова, Хайделберг – Българистиката като мисия и реалност. Към развоя на българистиката в Хайделберг

Езикът в развой  /  Language in Development

Марияна Цибранска-Костова, ИБЕ – Законодателната дейност на св. Методий и неговият превод на Номоканона: 1130 години по-късно

Вероника Шалагин, София – Изразяване на страдателно значение чрез възвратни глаголни форми в старобългарски език

Ваня Мичева, ИБЕ – Съчинителните съюзи в историята на българския език

Татяна Илиева, КМНЦ – Статистическата методика и старобългарската лексикография

Ваня Мичева, ИБЕ – Обща характеристика на историята на българския език от възникването му до Освобождението през 1878 г.

Лучия Антонова-Василева, ИБЕ - Актуални проблеми на българските говори в Албания

Мери Лакова, ИБЕ – За значенията на думата тун`а (с краесловно ударение)

Диана Благоева, ИБЕ– Прояви на тенденцията към демократизация в българската неология

Палмира Легурска, ИБЕ– Как се правят съпоставителни лексикални анализи (и имат ли те почва у нас)

Литературна история  /  Literary History

Недка Капралова, ИЛ – И ще господарува мъжът ти над теб (още за жените в културата). Архив на семейство Елисавета и Христо Караминкови

Румяна Пенчева, Национален литературен музей - Непознатият Fra Diavolo

Младите в науката  /  Young People in Science

Елена Хаджиева, Ася Асенова, СУ „Св. Кл. Охридски” – Речевото общуване от джендър перспектива

Рецензии  /  Reviews

Елка Мирчева, ИБЕ – Нов ценен принос в областта на изучаването на българската книжнина

Красимира Колева, ШУ – Съвременно научно преоткриване на горанската общност в 3ападните Балкани

Броеве
Авторското право

Материалите, включени в съдържанието на списанието, представляват обект на авторското право по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) (документ на Word - 0,5 MB).

Съгласно чл. 35 от ЗАПСП произведенията могат да се използват само след предварителното съгласие на автора.

На основание чл. 173, ал. 1 от Наказателния кодекс „Който издава или използува под свое име или под псевдоним чуждо произведение на науката, литературата или изкуството или значителна част от такова произведение, се наказва с лишаване от свобода до две години или с глоба от сто до триста лева, както и с обществено порицание.”.