БИБЛИОТЕКА


Документ на PowerPoint  Татяна Илиева – Наблюдения върху антонимията в старобългарски език

Документ на PDF  Татяна Илиева – Обратен речник към словата на Климент Охридски

Документ на Word  Татяна Илиева – Обратен речник към словата на Климент Охридски

Документ на PDF  Вопросы ономастики № 2, 2005. Екатеринбург, Издательство Уральского университета.

Документ на Word  Цветана Величкова – Архивният фонд на Стефан Стамболов, съхраняван в Научния архив на БАН

Документ на PDF  Българско-чешки колоквиум Проблеми на неологията в българския и чешкия език. Резюмета: Сия Колковска, Михаела Лишкова, Йорданка Трифонова, Вит Михалец, Диана Благоева, Цветелина Георгиева, Йозеф Шимандъл, Надежда Костова

Документ на Word  Недка Капралова – Хоризонти на очакване и поле на рецепцията: за писмениците през Възраждането

Документ на Word  Недка Капралова – Спомоществователите на Любен Каравелов

Документ на Word  Недка Капралова – Спомоществованието за драмата Люкреция Борджия от Виктор Юго в превом на Константин Величков и Георги Николов

Документ на PDF  Мая Божилова – Речникът на Тодор Коджов и някои особености на заемането на чуждите думи в епохата на формирането на българския книжовен език, отразени в него

Документ на Word  Недка Капралова - Спомоществователството и нормата през Възраждането

Документ на Word  Недка Капралова - За дълбините на вълшебната приказка

Документ на Word  Венедиктов - Из наблюдений над соотношением диалектного и книжного в истории современного болгарского литературного языка

Документ на Word  Венедиктов - Об одной дискуссии по некоторым вопросам палеославистики

Документ на Word  Венедиктов - Был ли немецкий перевод “Древних и нынешних болгар” Ю.И.Венелина?