НАГРАДИ


Фонд „Академик Владимир Георгиев“ връчва наградите за 2018 г.

Кога: 18 февруари (понеделник) 2019, 14 ч.

Къде: БАН ЦУ, ул. „15 ноември“ N1, Голям салон

Какво: връчване на наградите на Фонд „Академик Владимир Георгиев“ за 2018 г.

 

 

 

 

Публикувано на: 16.02.2019 г.   |   Категория: Награди

Номинирайте за НАГРАДАта „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

СТАТУТ

НА НАГРАДА „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“

ЗА ВИСОКИ ПОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТТА НА НАУКАТА

1. ЦЕЛ

Целта на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ е да изрази признание за постигнати високи резултати в научноизследователската дейност, както и да популяризира постиженията на учени от различни общности и университети в България и света.

2. ОБЩИ УСЛОВИЯ

2.1.       Статутът за определяне на академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се приема с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна.

2.2.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се присъжда ежегодно, на конкурсен принцип.

2.3.       За академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ могат да бъдат номинирани университетски преподаватели, учени и изследователи от различни общности и университети в България и от цял свят, показали високи постижения и резултати в научноизследователската дейност.

2.4.       Срокът за подаване на номинации и за тяхното разглеждане от оценяващата комисия за съответната година се определя със заповед на Ректора на ИУ-Варна.

2.5.       Удостостоеният с академичната награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката получава диплом, почетен знак и парична награда хиляда лева, определяни със Заповед на Ректора на ИУ-Варна.

2.6.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ за високи постижения в областта на науката се връчва на нейния носител от Ректора на ИУ - Варна на специална церемония в навечерието на 1 ноември, Деня на народните будители.

2.7.       Определеният за носител на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се уведомява предварително за деня и мястото на церемонията. Номинираното лице декларира своето присъствие на Церемонията по връчване на наградата.

3. ПРОЦЕДУРА ЗА НОМИНИРАНЕ

3.1.       Началотонапроцедуратасе обявява, след гласувано решение от Академичен съвет на ИУ - Варна. Процедурата се счита за открита след като бъде обявена публично на официалния сайт на ИУ - Варна.

3.2.       Информация за условията за номиниране, необходимите документи и процедурата са публични и се публикуват на официалната страница на ИУ-Варна и в медийното пространство.

3.3.       Занаградата„ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ могат да бъдат номинирани преподаватели, учени и изследователи, които са:

3.3.1.Автори на значими постижения в областта на научните изследвания;

3.3.2.Учени с високи резултати и оценки в преподавателската си работа;

3.3.3.Автори на сериозни научни трудове (студии и монографии), които са подобаващо оценени сред научната общност;

3.3.4.Учени, реализирали дълга и ползотворна кариера в полза на развитието на науката и обществото;

3.3.5. Автори на изобретения, полезни модели и патенти.

3.4.       Номинациимогатдасеподават от висши училища, основни звена на висши училища, първични звена на висши училища, инициативни комитети.

3.5.       Предложенията се отправят в писмен вид, чрез съответна номинационна форма (Приложение №1), до председателя на оценяващата комисия. В номинационнатаформасеуказва ясно приносът на номинираната личност в областта на науката. Към номинационната форма се прилагат копия от документи, които пряко доказват постиженията на номинирания - грамоти, отличия за високи постижения, сертификати, научни разработки, рецензии и отзиви за тях, цитирания и др., както и препоръки от трети страни.

3.6.       Документите по т. 3.5. се подават в деловодството на ИУ - Варна, в срокдо 15 майнасъответнатагодина. Срокът за подаване на документи за 2016 г. е до 20 септември.

3.7.       Всичкидокументи, полученислед крайния срок не се разглеждат от оценяващата комисия.

4. ПРОЦЕДУРА ПО ОЦЕНЯВАНЕ

4.1.       Наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се присъжда ежегодно, на конкурсен принцип. Наградата се връчваеднократнонаедно и същолице.

4.1.1.Решението за присъждане на наградата „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се взема от оценяваща комисия, която е съставена от 7 души – утвърдени учени, предложени от Ректора на ИУ - Варна. В състава на комисията нямат право да участват номинирани за наградата кандидати.

4.1.2.Оценяващата комисия избира председател сред членовете си.Заседанията на оценяващата комисия се свикват и водят от Председателя на комисията. Оценяващата комисия избира секретар, който води протокола на заседанията и кореспонденцията на комисията.

4.1.3.Комисията разглежда кандидатурите, заседава и обявява решението си не по-късно от 5 юни на съответната година.Решението на комисията не подлежи на обжалване. За 2016 г. срокът за обявяване решението на комисията е 30 септември.

4.1.4.Председателят на комисията докладва решението на заседание на Академичен съвет, на което предложението на комисията се подлага на гласуване.

4.1.5.Изборът на носителя на награда „ПРОФ. ЦАНИ КАЛЯНДЖИЕВ“ се прави на заседание на Академичен съвет в срок до 30 юни. За 2016 г. срокът за избор на носител на наградата е 30 октоврми.

4.2.       Оценяванетонанаучноизследователскитепостижениянаноминиранителица сеизвършваотоценяващата комисия по следните критерии,за последните 10 години:

4.2.1. Монографични трудове – брой и значимост.;

4.2.2. Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания.;

4.2.3. Други научни публикации.;

4.2.4. Участие в международни научни форуми.;

4.2.5. Установени цитирания.;

4.2.6. Изобретения, полезни модели, патенти и др.;

4.2.7. Участия в научни журита.;

4.2.8. Участие в научни проекти.

4.3.       Посочените в т. 4.2. критерии за оценка на предложените кандидати се остойностяват сумарно до 100 точки по следната скала:

4.3.1. Монографични трудове (брой и значимост) – 35 т.;

4.3.2. Научни публикации в чужбина и в български научни издания на чужд език, в това число и публикации в реферирани издания – 15 т.;

4.3.3. Други научни публикации – 10 т.;

4.3.4. Участие в международни научни форуми – 10 т.;

4.3.5. Установени цитирания – 10 т.;

4.3.6. Изобретения, полезни модели, патенти и др. – 10 т.;

4.3.7. Участия в научни журита – 5 т.;

4.3.8. Участие в научни проекти – 5 т.

 

 


Публикувано на: 17.09.2016 г.   |   Категория: Награди

Проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на БАН

Проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на БАН

Българската академия на науките удостои проф. д.ф.н. Виолета Косеска-Тошева от Полската академия на науките с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на тържествена церемония днес, 26 май 2016 г., в Големия салон на БАН.

 

Председателят акад. Стефан Воденичаров представи творческата биография на проф. Косеска-Тошева и оповести решението на Управителния съвет на БАН за присъждане на почетното научно звание. То се присъжда за изключителните ѝ заслуги в областта на лингвистиката, компютърната лингвистика, както и за утвърждаването на българистиката в чужбина.

Публикувано на: 26.05.2016 г.   |   Категория: Награди

Конкурс за годишните награди по езикознание на Дарителски фонд „Академик Владимир Георгиев“

Ръководният съвет на Дарителския фонд „Академик Владимир Георгиев“ съвместно с Националния дарителски фонд „13 века България“и в изпълнение на завещаните разпоредби, направени от изтъкнатия учен-езиковед акад. Владимир Иванов Георгиев, обявява конкурс за следните годишни награди по езикознание:

1) Първа награда – плакет, грамота и  300 лв. за най-добър труд по езикознание;

2) Втора награда – плакет, грамота и 200 лв. за постижения в областта на езикознанието;

3) Колективна награда – плакет, грамота и 500 лв., присъждането на която изключва даването на първа и втора награда за годината.

            В срок до 27 ноември 2015 г. можете да изпращате Вашите предложения на адрес:         Институт за български език „Проф. Л. Андрейчин“ при БАН

            бул. „Шипченски проход“ 52, бл. 17

            София 1113

 

            Е-mail: ibl@ibl.bas.bg

Публикувано на: 29.10.2015 г.   |   Категория: Награди

Австрийски изследовател на Балканите с „Доктор хонорис кауза“ на СУ .

Кога: 22 май 2015 г., 9.30 ч.

КъдеАулата на СУ

Какво: Тържествена церемония за удостояване на проф. Харалд Хепнер от Университета „Карл Франц“ в Грац (Австрия) с почетното звание „Доктор хонорис кауза“ на Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

 

 

Публикувано на: 20.05.2015 г.   |   Категория: Награди


1 от 3 1 2 3