БИБЛИОГРАФИЯПоследно добавени

Мичева 2006: Мичева В. Към историята на съюза НЪ в българския книжовен език. – В: Сб. Диалог и духовност. Festschrift fur Rumiana Zlatanova zum 60. Geburstag. С., 2006, 116-139.

Мичева 2005: Мичева В. Към историята на противопоставителните съюзи в книжовния български език. - В: Езиковедски проучвания в памет на проф. Й. Заимов, С., 2005, 215-220.

Мичева 2005: Мичева В. Съвместимост на паратактичните съюзи в езика на новобългарските дамаскини. – Български език, 2005, 3, 82-88.

Мичева 2002: Мичева В. Паратактичните отношения в езика на новобългарските дамаскини. – Списание на БАН, 2002, 2, 40-43.

Мичева 2001: Мичева В. Съюзът ТА в историята на българския език – Старобългаристика, 2001, 3, 113-120.

Арнаудов 1938: Арнаудовъ, М. Селимински. Живот - дело - идеи. София: БАН, 1938.

Бояджиев 2005: Бояджиев, А. Григорий Цамблак. Слово за Връбница. София, 2005

Балабанов 1899-1900: Балабанов, М. Оригинален план за реформи в Турция преди 31 година. Летописи, І, 1899-1900, № 1.

Богоров 1874/75: Ив. Богоров. Книговище за прочитане, І, 1874/75, № 1.

Врачански 1976: Врачанский, Софроний. Жизнеописание. Издание подготовили Н. М. Дылевский, А. Н. Робинсон. Ленинград, 1976.1 от 40 1 2 3 4 5 ...