АВТOРИ


проф. д.ф.н. Лилия Крумова–Цветкова / Prof. Dr. Sc. Lilia Krumova–Tsvetkova

Научните й разработки са в областта на семантиката, лексикологията, лексикографията, словообразуването и лингвокултурологията.

Професор в Института за български език „Проф. Л. Андрейчин”, БАН.

От 2004 г. е доктор на филологическите науки, 1986 г.– доктор.

Била е ръководител на Секцията за българска лексикология и лексикография и на проекта Речник на българския език при ИБЕ. Основател и председател е на Българското лексикографско дружество. Член е на Съюза на учените в България и на Комисията по лексикология и лексикография към Международния комитет на славистите. Член на редколегиите на сп. Български език и сп. Лексикографски преглед

Автор на книгите: Българските благословии, пожелания и клетви – част от националната самобитност и културното наследство (2010), Семантичната категория количество и нейното изразяване в българския език (2007), Речник на трудностите в българския език (1999), Речник на чуждите думи (1996), Българско-полска съпоставителна граматика, член на авторския колектив (1994), Стефан Младенов – творчески портрет (1990), Субстантивация на прилагателните имена в съвременния български книжовен език (1986), Речник на съкращенията в българския език, съавтор (1983, 2003), Съкращаването и съкращенията в българския език, в съавторство (1982).

Има над 120 публикации в български и чуждестранни езиковедски издания.

За контакт: lilia.krumova@abv.bg