АВТOРИ


доц. д-р Лиляна Василева / Assoc. Prof. Dr. Lilyana Vasileva

Специалист по българска диалектология, историческа диалектология, морфонология, лексиколотия и лексикография, лингвистична география, диалектно словообразуване.

1993 – защитена дисертация за научна и образователна степен доктор, Институт за български език при БАН. 2004 – доцент.

Автор на книгата: Българско словно богатство. Словообразувателни хетероними в българските говори. (2009).

Научни проекти: Български диалектен речник. Словник; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. Ч. I–III. Фонетика. Акцентология. Лексика.; Български диалектен атлас. Обобщаващ том. IV. Морфология.; Български диалектен речник.; Изследване на българските говори на различни езикови равнища (с оглед изработване на академична българска диалектология); Славянските диалекти в ситуация на езикови контакти – международен. ръководител; Социокултурно взаимдействие на езиците в Централна и Югоизточна Европа: история и съвременност – международен ръководител

Автор на статии и студии в наши и чужди списания и сборници.

За контакти: vasileval@abv.bg