АВТOРИ


проф. д-р Диана Благоева / Prof. Dr. Diana Blagoeva

Специалист по лексикология и лексикография, съпоставително езикознание, корпусна лингвистика.

1988-1992 г. – СУ „Св. Климент Охридски”, докторантура. Доцент от 2006 г.

Ръководител на СБЛЛ – ИБЕ  от 2010 г. Зам. директор на Института за български език “Проф. Л. Андрейчин” от 2012 г.

Научни проекти: многотомен академичен тълковен Речник на българския език (РБЕ) – национален проект – ръководител на проекта; Проект CESAR; Българско-полски лексикални паралели – ръководител на проекта; Български национален корпус; Неологизмите в българския и чешкия език – теоретични и лексикографски аспекти. Съвместен проект с Института по чешки език, ЧАН – ръководител на проекта; Българска лексикология и фразеология; Информационна среда за комплексно лексикографско описание на словното богатство на българския език (от началото на ХІХ в. до наши дни); Комплексно изследване на българската лексика и фразеология като част от културното наследство и националната идентичност; Съвременни методи и подходи в лексикографската практика. Съвместен проект с Института по чешки език, ЧАН – ръководител на проекта; Електронизация на лексикографските ресурси; Българско-полска съпоставителна граматика. Съвместен проект с Института по славистика, ПАН; Българският и чешкият книжовен език в контекста на информационното общество (Комплексно описание на лексиката в контекста на информационното общество) Съвместен проект с Института по чешки език, ЧАН.; Тенденции за интернационализация и за съхранение на идентичността на националния език Съвместен проект с Института за чешки език, ЧАН.

Автор е на редица статии и студии в наши и чужди списания и сборници.

За контакт: diablag@mail.bg