АВТOРИ


доц. д-р Руска Станчева / Assoc. Prof. Dr. Ruska Stancheva

Специалист по теория и история на книжовните езици, норма и кодификация на българския книжовен език, българска граматика, езикова политика и езикова култура.

1988-1990 г. – ИБЕ на БАН, редовен докторант. Доцент от 2005 г.

Научни проекти:

Официален правописен речник на българския език; Обратен речник на българския език; Нов правописен речник на българския език; Българско-полски лексикални паралели; Българите, книжовността, езикът; Сравнителен синтаксис на славянските езици от средата на 20. в. (български език); Славянските книжовни езици от втората половина на 20. в. (български език); Прототипи за стандартизирани тестове по български език като роден в средното образование; Съдържателна рамка на тест по четивна грамотност и анализ на четивната грамотност на учениците в 6. клас (национално изследване); Речник на термините в обучението по български език. Автор е на редица статии и студии в наши и чужди списания и сборници, преводач от полски език на научна литература, преподавател в НБУ.

За контакт: ruskas@abv.bg