АВТOРИ


доц. д-р Палмира Легурска / Assoc. Prof. Dr. Palmira Legurska

Доцент, доктор, от Секцията за общо и съпоставително езикознание в Института за български език при БАН. Завършила е руска филология с втора специалност български език и защитава дисертация за доктор в Софийския университет „Св.Климент Охридски” към първа катедра на специалността „Руска филология”. Научните й интереси са в областта на лексикалната семантика, съпоставителното езикознание, чуждоезиковото обучение, когнитивната семантика.

Автор е на монографиите: Вторичните лексикални номинации на конкретните съществителни имена в руския и българския език (1983); Анализ на предметните имена (теоретични проблеми)(1991); Фрагменти от езиковата картина през призмата на вторичното назоваване  (концепция; съпоставка: руски – български език) (2006); Съпоставително-типологичен анализ на вторичната номинация на предметните имена в български, руски, сръбски, чешки, френски и английски език (концепция; съпоставка: руски – български език) (2009);Съпоставителни лексикални анализи и основа за съпоставка (2011); Семантичен речник на типологичните характеристики на вторичното назоваване в руския и български език (2011); Тематичен речник на народния календар /зимен цикъл/ (2000); /есенен цикъл/ (2001). Съавтор в монографиите „Тематичен речник на термините на народния календар (2008); Човешкият живот. Раждане Сватба. Погребение. Тематичен речник на българската семейна обредност (2012).

Адрес за кореспонденция: palmiralegurska@abv.bg