АВТOРИ


д-р Камен Ковачев / Dr. Kamen Kovachev

Интересите са му в областта на връзките с обществеността и рекламата.

Образование:1981-1988 – Българска филология в СУ “Св. Кл. Охридски”

1997-2000 Връзки с обществеността в СУ “Св. Кл. Охридски”

1995 – защитена дисертация “Стилистични характеристики на съвременната българска езикова парламентарна практика”

2012 – консултант в „Булгарреклама”     

2010 – преподавател МВБУ          

1997-2009 – началник ОВО на СУ “Св. Кл. Охридски”           

1997 – изследовател в БАН           

Вицепрезидент на Българското дружество за връзки с обществеността, член на Издателския съвет на “Маркет медия”, главен редактор на в. “Софийски университет”, член на СБЖ.

Членство в научни съвети и др. органи и общности, занимаващи се с оценка и акредитация на научна, учебна и квалификационна дейност:

Работа по проекти:

2002-2003 Енергия и околна среда (Европейски съюз), лектор и ПР консултант

2004 Подготовка на офицерите от ІІ военен контингент за Ирак, лектор

2006 Прозрачност и гласност чрез академичен омбудсман, ПР консултант

Публикации: Рубрика „За рекламата с любов”, 2005, вестник „Реклама”; Стил, стилистика и парламент, София, 2004, УИ „Св. Климент Охридски”; Въведение в технологията пъблик рилейшънс (PR). Роля и значение на PR в съвременното управление. София, 2002, ГорексПрес; PR – технология за формиране на общественото мнение. PR – технология за спечелване на масмедиите. София, 2002, ГорексПрес; Корпоративна идентичност. Изкуството да се създава корпоративен и персонален имидж. София, 2002, ГорексПрес; PR – ефективен инструмент за овладяване на кризисна ситуация в управлението. София, 2002, ГорексПрес; Образованието като стока, София, 2002, Образование и кариера, бр.8; Статут и функции на Отдела за връзки с обществеността на Софийския университет “Св. Климент Охридски”. В: Публична комуникация и европейска интеграция”, София, 1999; Масмедии и социална промяна – абсурди, парадокси и оксиморони. В: Слово и демокрация, София, 1988; Ахилесовата пета на парламентарната комуникация. В: Пъблик рилейшънс и реклама, бр.2, София, 1996; Глотометрични характеристики на българската езикова парламентарна практика след 10.ХІ.1989 година. В: Съпоставително езикознание/Contrastive Linguistics, София, 1995; Към въпроса за многозначността на думите., Благоевград, 1985.