АВТOРИ


д-р Велислава Стойкова / Dr. Velislava Stoykova

Велислава Стойкова Специализира в Университета на Лювен, Белгия, Университета на Саарбрюкен,
Германия и Университета на Бирмингам, Англия за изследвания в областта на
прилагането на формалните методи за компютърното представяне на естествения език.
1994 г. – БАН, Координационен център по информатика и изчислителна техника
1995 г. – БАН, Института за български език
2003 г. защитава дисертация и получава научната и образователна степен „доктор”
Автор: на монографията Компютърна морфология на определителния член в
българския език
на повече от 20 статии в реферирани научни издания
Съавтор на Речник на българския език, т. 12 и т. 14 и Синонимен речник на българския
език с антоними